Havarijní pojištění

Havarijní pojištění především chrání vaše vozidlo před škodami vzniklými v důsledku odcizení, havárie, vandalismu, neoprávněného užití vozidla nebo v případě živelných pohrom. Na rozdíl od povinného ručení, které kryje škody způsobené jinému, je tak havarijní pojištění jeho ideálním doplněním. Havarijní pojištění není povinné, ale přesto důležité. Každý den se stane průměrně 250 dopravních nehod a je odcizeno 35 vozidel.

Obsah

Na co se pojištění vztahuje

Co lze připojistit

Asistenční služby

Výluky z pojištění

Na co si dát pozor při sjednávání pojištění

Jak stanovit pojistnou částku

Podpojištění a přepojištění

Bonus, malus a zapůjčený bonus

Pojistné plnění

Jak postupovat při dopravní nehodě a kdy volat policii

Zánik pojištění

Prodej vozidla

Na co se pojištění vztahuje

Pojištění kryje škody na vlastním vozidle. Způsobí-li vám škodu jiné vozidlo je škoda kryta z povinného ručení toho, kdo škodu způsobil. To v případě, že je viník znám. Pokud není znám nebo pokud jste si škodu způsobili sami, je jediným řešením havarijní pojištění. Pojišťovny nabízejí u havarijního pojištění různé varianty pojištění rizik většinou v uzavřených balíčcích. Výhodou balíčků je, že jsou levnější než pojištění sestavovaná z jednotlivých rizik. Nevýhodou pak je, že balíček může obsahovat i rizika, která nutně nepotřebujete pojistit. Pokud máte starší vůz, nebudou vás zajímat drobná poškození jako majitele nového auta. Stejně tak je vyšší riziko krádeže u nových aut zaparkovaných na ulici než u garážovaných starších vozidel. Další možností je uzavření takzvaného pojištění  all-risk, které kryje všechna rizika nebo sdružené pojištění vozidla, které kryje škody z havarijního pojištění i z povinného ručení. Výhodou takto uzavřené pojistné smlouvy je sleva za tak zvané propojištění ve výši 5 až 10%.

Základní rizika krytá z havarijního pojištění

 •  Havárie – zaviněná nehoda.
 •  Odcizení – krádež vozidla nebo jeho částí.
 •  Živel – poškození nebo úplné zničení vozidla živelnými vlivy.
 •  Vandalismus – škoda způsobená zásahem cizí osoby.

Co lze připojistit

K havarijnímu pojištění nabízejí pojišťovny různá připojištění. Nejdříve se přesvědčte, zda připojištění, které vás zaujalo, není již náhodou v základní nabídce.

Vybírat můžete z:

Asistenční služby

Pojišťovny k havarijnímu pojištění nabízejí zpravidla základní asistenční služby v rámci sjednaných balíčků zdarma nebo nadstandardní asistenční služby je možné připojistit za příplatek. Každý druh služby má stanovený limit, do kterého pojišťovna poskytuje pojistné plnění. Asistenční služby jsou klientům k dispozici 365 dní v roce. Operátorka vaší pojišťovny vám poradí jak postupovat. Ceny připojištění a rozsah asistencí se u jednotlivých pojišťoven liší.

Mezi běžné asistenční služby patří:

 • Příjezd asistenční služby s opravářem.
 • Odtah nebo naložení vozidla a jeho úschova.
 • Ubytování řidiče a spolucestujících.
 • Zapůjčení náhradního vozidla.
 • Překladatelská a právní pomoc.

Asistenční služby mají také svoji územní platnost. Je možné je využívat jen v rámci ČR nebo celé Evropy.

Výluky z pojištění

Pojišťovna nehradí škody vzniklé nebo způsobené:

 • Řízením vozidla osobou, která nemá k jeho řízení příslušné oprávnění nebo jíž bylo toto oprávnění pozastaveno.
 • Řízením vozidla osobou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných a návykových látek.
 • Řízením vozidla osobou, která se odmítla podrobit na výzvu příslušníka policie zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky.
 • Řízením vozidla osobou, která se po dopravní nehodě nezdržela požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek do doby provedení dechové či krevní zkoušky.
 • Řízením vozidla osobou pod vlivem léku, s nímž je spojen zákaz řízení nebo při dočasné duševní i fyzické nezpůsobilosti řídit vozidlo.
 • Úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného nebo třetí osoby jednající z jejich podnětu.
 • Na organizovaných motoristických závodech a soutěžích.
 • Použitím vozidla k trestné činnosti.

Veškeré výluky z pojištění jsou uvedeny ve Všeobecných pojistných podmínkách, které jsou povinnou přílohou každé uzavřené pojistné smlouvy.

Na co si dát pozor při sjednávání pojištění

 • Správně určit pojistnou částku z důvodů podpojištění a přepojištění.
 • Seznámit se s pojistnými podmínkami, které jsou povinnou přílohou pojistné smlouvy. Zvláštní pozornost věnujte výlukám z pojištění, limitům pojistného plnění a podmínkám zabezpečení a asistenčním službám.
 • Uvést správnou cenu vozidla a jeho stáří.
 • Uvést všechna zabezpečovací zařízení.
 • Stanovit správnou výši spoluúčasti. Spoluúčast má vliv na cenu pojištění.
 • Řídit se všemi pokyny pojišťovny a pravdivě odpovědět na její písemné dotazy.

Jak stanovit pojistnou částku

Pojistnou částku u havarijního pojištění vozidel lze zjistit poměrně jednoduše. Jednou z možností je využít některou z aplikací uváděných na webu, kdy stačí zadat jen výrobní číslo VIN nebo zjistit cenu v několika autobazarech a stanovit průměrnou cenu. Pro vaší orientaci jsme vám společně s firmou Auto v kapse připravili návod, jak si můžete auto ocenit sami. Výslednou cenu je však třeba brát s určitou rezervou, jedná se jen o hrubý odhad, který nezohledňuje nadměrné opotřebení, výbavu, údržbu atd.

Pro výpočet ceny vozu potřebujete znát:

 • Rok uvedení do provozu.
 • Zdvihový objem motoru.
 • Počet ujetých kilometrů.
 • Pořizovací cenu vozu

Například: Škoda Octavia 1,6 TDI se standardní výbavou, 66 kW
Rok výroby: 2015 (3. rok v provozu)
Objem: 1 548 cm3
Najeté km: 54 000 km
Hodnota nového vozu: cca 570 000 Kč

 1. Zjistíme základní amortizaci
  Základní amortizace určuje míru opotřebení v % podle stáří auta a počtu ujetých kilometrů. Hodnoty pro výpočet se odečítají z přiložených tabulek.

Z tabulky odečteme dobu provozu pro daný objem auta:
V našem případě jsou to 3 roky pro vozy o objemu od 951 do 2 000 cm3, tedy 40%.

Z další tabulky zjistíme srážku za každých ujetých 1 000 kilometrů. Celkem máme najeto 54 tisíc km. Prvních 20 násobíme koeficientem 1,0, zbývajících 34 koeficientem 0,5.
Výsledné hodnoty sečteme 20% + 17%= 37%

Osobní vozy s objemem v cm3 Ujeté kilometry % srážky za každých

1 000 km

 

 Do 950

Do prvních 15 000 1,33
Dalších 0,67
 

951 – 2 000

Do prvních 20 000 1,00
Dalších 0,50
 

2001 – 3 000

Do prvních 30 000 0,67
Dalších 0,33
 

Nad 3 000

Do prvních 40 000 0,55
Dalších 0,25

Základní amortizaci pak vypočítáme součtem zjištěných hodnot dělený dvěma.
(40%+37% = 77%) / 2 = 38,5%

 1. Vypočítáme technickou hodnotu vozu
  K určení technické hodnoty potřebujeme základní amortizaci (opotřebení vozu) odečíst od stoprocentního stavu, ve kterém vůz byl před uvedením do provozu.

100% – 38,5% = 61,5%

Zbavíme se procentuálního vyjádření 61,5%/100 = 0,615
a výslednou hodnotu vynásobíme pořizovací cenou nového vozu
0,615 x 570 000 = 350 550 Kč

Náš odhad ceny pro Škodu Octavia 1,6 TDI, rok výroby 2015, 54 000 km, původ z ČR, v dobrém technickém stavu je 350 tis.Kč.

Podpojištění a přepojištění

Právě stanovení správné pojistné částky (hodnoty vozidla) má zásadní vliv na podpojištění a přepojištění. Co je podpojištění a co přepojištění?

Podpojištění vědomé či nevědomé se většinou zjistí až při pojistné události. Tím, že byla stanovena pojistná částka vozidla nižší než je jeho skutečná hodnota, tak z této nižší pojistné částky bylo také chybně vypočítáno nižší pojistné. Pojišťovna, aby zamezila spekulaci, že klienti budou z důvodů nižšího pojistného stanovovat nižší pojistnou částku a tím méně platit, má pro případy podpojištění sankce. O kolik procent je pojistná částka proti pojistné hodnotě nižší, o tolik procent se krátí pojistné plnění. To je důvod, proč je důležité stanovovat pojistné částky takové, které odpovídají skutečné hodnotě vozidla v době sjednání pojištění. Na pojistném ušetří klient pár korun a na pojistném plnění může přijít i o statisíce.

Přepojištění je stanovení pojistné částky vyšší než je skutečná hodnota pojišťovaného vozidla. Pojišťovna při pojistném plnění platí skutečnou výši škody. Nemůže a také neplatí víc, důvodem je, že by to vyvolávalo spekulace a nezákonné obohacování (nelze vozidlo s hodnotou 100 tis. Kč pojistit na 1 mil. Kč a v případě jeho zničení požadovat 1 mil. Kč.) Proto také nemá žádný význam stanovovat pojistnou částku vozidla nad její skutečnou hodnotu určenou v době uzavření pojistné smlouvy. Klient zaplatí z vyšší pojistné částky vyšší pojistné, ale nedostane vyšší pojistné plnění.

Bonus, malus a přenesený bonus

Bonus je sleva na pojistném vyjádřená procentem z předepsaného pojistného na každé nové pojistné období. Pojišťovny zohledňují každých 12 měsíců bezeškodního průběhu havarijního pojištění bonusem. Bonus je vázán na osobu, nikoliv na vozidlo. To v praxi znamená, že i když řidič prodá vozidlo a koupí nové, lze takzvaný vyježděný bonus znovu přenést na vozidlo nové a kupec starého vozidla musí uplatnit svůj vlastní bonus. Bonus vzniká za podmínky, že celých uplynulých 12 měsíců nebyla provozem pojištěného vozidla zaviněna žádná dopravní nehoda. Výše tohoto bonusu se může u jednotlivých pojišťoven lišit, nicméně většina pojišťoven započítává jeho výši na 5% za 12 měsíců.

Jste-li vlastníkem více vozidel, pak můžete u některých pojišťoven uplatnit do bonusu součet bezeškodných měsíců všech vlastních vozidel. To může platit i pro součet bezeškodných měsíců vozidel manželů. Některé pojišťovny také umožňují převod bonusu mezi OSVČ a soukromým vozidlem jedné osoby. Pojišťovna započítává do bonusu maximálně 120 bezeškodních měsíců, čili 10 let. Bonusy za jednotlivé roky se sčítají a mohou vám tak přispět k významné slevě na povinném ručení.

Opačným případem je malus. Pokud vozidlo způsobí škodní událost, se kterou je spojena výplata pojistného plnění, pak pojišťovna odečte majiteli vozidla z jeho bonusu až 36 měsíců za jednu nehodu. Nezáleží na tom, kdo vozidlo řídil, rozhodná událost je vždy spojena s osobou pojistníka, lépe řečeno toho, kdo pojistnou smlouvu uzavřel a platí pojistné a jehož případný bonus je u pojištění uplatňován. V případě, že součet záporných měsíců za pojistné události převyšuje počet měsíců s bonusem, bude pojišťovna navyšovat pojistné o tzv. malus.

Bonus i malus se vztahují k pojistníkovi a ne k vozidlu což znamená, že přetrvávají s danou osobou i po odhlášení či prodeji vozidla. Zároveň jsou přenositelné mezi všemi pojišťovnami. Pokud měníte pojišťovnu, požádejte tu, od které odcházíte, o potvrzení bezeškodního průběhu pojištění. Toto potvrzení je třeba doložit k případné reklamaci, kdy nesouhlasíte s přiděleným počtem bezeškodných měsíců.

Přenesený bonus. Některé pojišťovny k běžným bonusům, které udělují za bezeškodní průběh havarijního pojištění, nabízejí také takzvaný „Přenesený bonus“, to je bonus získaný z pojištění povinného ručení.

Pojistné plnění

V případě úplné škody či odcizení vozidla je pojistným plněním částka odpovídající obvyklé ceně vozidla bezprostředně před pojistnou událostí snížená o hodnotu použitelných zbytků vozidla. Tyto použitelné zbytky zůstávají ve vlastnictví pojištěného.

V případě poškození vozidla jsou pojistným plněním obvyklé náklady na opravu na základě předložené faktury za opravu za použití nových náhradních dílů. Pojistitel má právo vyžádat si od oprávněné osoby doložení nákupních dokladů k účtovaným náhradním dílům, o účelnosti a ekonomičnosti opravy rozhodne pojistitel. Lze dohodnout poskytnutí pojistného plnění rozpočtem.

V případě odcizení částí pojištěného vozidla nebo jeho výbavy, která je umístěna v uzamčeném vozidle, vzniká oprávněné osobě právo na pojistné plnění jen za předpokladu, že budou pojistiteli předloženy doklady prokazující skutečnost, že pachatel překonal překážky nebo zabezpečení chránící pojištěnou výbavu před odcizením.

Dojde-li k odcizení celého vozidla včetně pojištěné výbavy, pojistitel po obdržení potvrzení orgánu činného v trestním řízení o výsledku šetření poskytne pojistné plnění maximálně však do výše pojistné hodnoty, vyplacení pojistného plnění je podmíněno odevzdáním všech dokladů, klíčů a ostatních náležitostí od vozidla pojistiteli.

Jak postupovat při dopravní nehodě a kdy volat policii

Dojde-li k dopravní nehodě neprodleně zastavte vozidlo, zapněte varovná světla, oblečte si výstražnou vestu a umístěte výstražný trojúhelník. Výstražný trojúhelník se musí umístit na okraj vozovky vpravo tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný nejméně 50 m, na dálnici 100 m za vozidlem. V obci může být vzdálenost i kratší.

Bude-li někdo zraněn, poskytněte poraněnému podle svých možností první pomoc a vždy kontaktujte zdravotnickou záchranou službu, (tel. 155), Policii ČR (tel. 158), v případě nutnosti hasičský záchranný sbor (tel. 150) nebo volejte linku integrovaného záchranného systému (tel. 112).

Policii se musí oznámit každá dopravní nehoda, při které dojde ke zranění nebo usmrcení osoby nebo ke hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč. Policii se rovněž hlásí každá nehoda bez ohledu na výši škody, pokud účastníci nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemní komunikaci, dojde-li k poškození nebo zničení součásti příslušenství pozemní komunikace nebo dojde-li ke hmotné škodě na majetku třetí osoby.

Pokud bude k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě. Pokud se stane nehoda v zahraničí a dostatečně neovládáte cizí jazyk raději nic nepodepisujte, požadujte překladatele nebo česky připište text „záznamu nerozumím“. Jste-li toho schopen, pak si ve vlastním zájmu vytvořte vlastní fotodokumentaci z místa nehody.

Není-li tedy nikdo zraněn a předpokládaná škoda na vozidle i jiném majetku nepřesahuje 100 tis Kč a nebyl poškozen ani cizí majetek nemusíte v tomto případě volat policii. Je však vhodné si ve vlastním zájmu poznamenejte kontaktní údaje ostatních účastníků nehody a případných svědků a vytvořit si vlastní fotodokumentaci z místa nehody včetně poškozených částí vozidla.

Zánik pojištění

Uplynutím doby sjednání – jde-li o pojištění sjednané na dobu určitou, pojištění zaniká posledním dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění.

Změnou vlastníka při změně vlastníka vozidla pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nepřechází s vozidlem. Nový vlastník má povinnost uzavřít novou pojistnou smlouvu. K zániku pojištění dochází až dnem oznámení změny pojišťovně, nikoli dnem přepisu v technickém průkazu. Původní i nový vlastník si musí do 10 pracovních dnů odhlásit a přihlásit vozidlo v registru vozidel.

Dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel zaniklo – vozidlo zanikne okamžikem, kdy nastane nevratná změna znemožňující jeho provoz. O fyzický zánik se jedná v případě totálního zničení vozidla, jeho sešrotování či rozebrání na náhradní díly. Zánik je nutné pojišťovně oznámit a doložit. Pokud tento doklad není k dispozici, postačí čestné prohlášení.

Dnem vyřazení vozidla z registru – také v tomto případě vlastník vozidla musí své pojišťovně bez zbytečného odkladu rozhodnutí oznámit, doložit doklad z evidence vozidel a odevzdat zelenou kartu. Vozidlo zaniká dnem účinnosti tohoto rozhodnutí.

Odcizením vozidla – pokud nejde dobu odcizení přesně doložit, je rozhodující okamžik, kdy oznámení o odcizení vozidla přijala Policie České republiky. Opět je nutné tuto skutečnost nahlásit pojišťovně a doložit rozhodnutí Policie ČR.

V případě nezaplacení pojistného – pokud pojistník neplatí pojistné, pojišťovna jej vyzve k jeho zaplacení v dodatečné lhůtě. Lhůta k zaplacení musí být minimálně 1 měsíc. Následující den po marném uplynutí dodatečné lhůty pojištění zaniká. Pojistník je povinen dlužné pojistné doplatit a vrátit zelenou kartu.

Výpovědí ze strany pojistníka i pojišťovny – pojištění může kterákoliv ze smluvních stran jednostranně ukončit výpovědí k poslednímu dni pojistného období doručí-li výpověď nejpozději šest týdnů před koncem jeho splatnosti. Dále je možné pojištění vypovědět ve lhůtě dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy, výpověď je osmidenní. Nebo ve lhůtě tří měsíců po nahlášení pojistné události.

Písemnou dohodou pojistitele a pojistníka – k platnosti dohody o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vyrovnají; není-li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti.

dohoda obou smluvních stran, tedy pojistníka a pojišťovny musí mít vždy písemnou formu.

Prodej vozidla

Pokud prodáte pojištěné vozidlo, pak to bez zbytečného odkladu oznamte svému pojistiteli, že došlo ke změně vlastníka. Pokud se jedná o vozidlo vedené v evidenci vozidel, je třeba doložit prodej kopií zápisu změny vlastníka u orgánu evidence vozidel tím, že přiložíte k oznámení také kopii technického průkazu, kde je tato změna vyznačena. Havarijní pojištění zaniká k datu, kdy změnu nahlásíte nikoliv, kdy jste vozidlo přepsal v TP. Nezapomeňte také požádat o potvrzení bezeškodního průběhu a vrácení nespotřebovaného pojistného za dobu do konce zaplaceného pojistného období.

Napsat komentář