Vše o zdravotním pojištění OSVČ pro rok 2023, a ještě něco navíc…

Perex: Zdravotní pojištění OSVČ 2023 se odvíjí od stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství. A protože ta se zvyšuje, zvyšuje se i pojistné na zdravotní pojištění.

Zdravotní pojištění OSVČ 2023 – stejně jako každý rok – bylo vypočteno a navýšeno podle průměrné mzdy v národním hospodářství. A tak musí osoby samostatně výdělečně činné počítat se změnou měsíční zálohy a upravit si trvalý příkaz v bance. Zálohy na zdravotní pojištění za leden 2023 musí být uhrazeny do 8. února 2023.

Co pokrývá zdravotní pojištění

Veřejné zdravotní pojištění zajišťuje finanční prostředky na základní zdravotní péči všech občanů, a proto jsou všichni bez rozdílu povinni se na financování zdravotního pojištění podílet, dokonce tedy i osoby bez zdanitelných příjmů.

Poplatníci odvádí pojistné podle výše svého příjmu, a nikoliv podle zdravotního stavu. Za zaměstnance odvádí zálohy na zdravotní pojištění zaměstnavatel, OSVČ si měsíční platby odvádí sama (nejlépe pomocí trvalého příkazu ve své bance).

Kdy musí platit OSVČ zdravotní pojištění

Jakmile se fyzická osoba eviduje na Živnostenském úřadě jako OSVČ – tedy osoba samostatně výdělečně činná, a vyplní Jednotný registrační formulář, stává se automaticky plátcem zdravotního pojištění – podnikatel se už nemusí sám na zdravotní pojišťovně hlásit, registrace proběhne na základě JRF. Od té chvíle bude OSVČ povinná hradit měsíční zálohy, se splatností do 8. dne následujícího měsíce.

Kdyby se OSVČ rozhodla zahájit skutečnou činnost s příjmem později (tedy provádět objednávky, uzavírat smlouvy, provádět faktickou pracovní činnost, fakturovat, přijímat peníze, aj.) musí tento fakt zdravotní pojišťovně nahlásit, jinak bude hradit zálohy už za měsíc, kdy byl vyplněn Jednotný registrační formulář.

Oznamovací povinnost OSVČ: jako plátce zdravotního pojištění bude tedy OSVČ zaregistrována automaticky; v případě zahájení, pozastavení nebo ukončení podnikatelské činnosti je pojištěnec povinen nahlásit tuto skutečnost do 8 dní od doby, kdy uvedená situace nastala; dále je OSVČ povinna nahlásit zdravotní pojišťovně ve stejné lhůtě všechny změny, které u ní nastaly, např. změna bydliště, jiné číslo účtu, obchodní jméno či sídlo podnikání, a další.

Kdo může platit nižší zálohy na zdravotní pojištění

 • Platby záloh nižší, než je stanovené minimum pro rok 2023 se vztahují na OSVČ, která je současně zaměstnancem, a zaměstnavatel za ni odvádí zálohy na zdravotní pojištění, a to alespoň ve výši minima, stanoveného pro zaměstnance.
 • Jestliže je OSVČ zároveň osobou, za niž odvádí zdravotní pojištění stát (starobní i invalidní důchodci, studenti, osoby na rodičovské dovolené, aj.), může odvádět platby nižší, než je stanovené minimum. Konečná platba se vypočítá podle skutečných příjmů.
 • Minimální vyměřovací základ neplatí pro osoby s těžkým tělesným, smyslovým či mentálním postižením, které jsou držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
 • Patří sem rovněž i pojištěnci, za které by jinak pojistné odváděl stát, ale z této kategorie vypadli právě kvůli příjmům ze samostatné výdělečné činnosti: jedná se o osoby, které celodenně řádně pečují buď o jedno dítě do věku 7 let, anebo nejméně o dvě děti do 15 let.
 • Stanovená minima se nevztahují na osoby, které dosáhly věk, potřebný pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro jeho přiznání.

Kdo zálohy na zdravotní pojištění OSVČ platit nemusí

 • Státní pojištěnci, pokud zároveň podnikají jako OSVČ, nemusí hradit měsíční zálohy na zdravotní pojištění pouze v prvním kalendářním roce své činnosti. Celou částku na zdravotní pojištění odvedou do 8 dní po odevzdání Přehledu a ve výši, jaká je v Přehledu vypočtena.
 • Měsíční zálohu nemusí platit OSVČ, která je po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou, anebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů.
 • Zálohy na zdravotní pojištění nemusí OSVČ platit tehdy, když jeho podnikatelská činnost je pouze vedlejším zdrojem příjmu – tedy vedlejší činností, a hlavní činností a zdrojem příjmu je zaměstnání; je však nutné o této skutečnosti zdravotní pojišťovnu včas informovat. Povinnou výši zdravotního pojištění pak OSVČ doplatí jednorázově po odevzdání Přehledu o příjmech.

Povinnost OSVČ podávat Přehled o příjmech

Přehled o příjmech a výdajích vykazuje nezbytné údaje o hospodaření OSVČ, a slouží tudíž pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění pro daný hospodářský rok (2022 – podle výše uhrazených záloh během roku se zjistí, zda má pojištěnec na zdravotním pojistném přeplatek či nedoplatek; do doby, než bude výpočet proveden platí pojištěnec od ledna 2023 minimální měsíční zálohu) a pro výpočet výše záloh na rok následující (2023 – záloha buď zůstane v minimální výši, anebo bude vyšší).

OSVČ je povinna odevzdávat Přehled o příjmech vždy, ať provozuje hlavní nebo vedlejší činnost. I v případě, že během roku by byla činnost OSVČ ukončena nebo pozastavena, musí tato fyzická osoba Přehled odevzdat příslušné zdravotní pojišťovně. Termíny pro předložení Přehledu pojišťovně se řídí zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Aktuálně pro rok 2023 je zapotřebí předložit Přehled takto:

 • OSVČ, nemající povinnost podávat daňové přiznání za rok 2022 – do 11. 4. 2023
 • OSVČ, které nezpracovává daňové přiznání za rok 2022 daňový poradce – do 3. 5. 2023
 • OSVČ, které nepodaly daňové přiznání do 3. 4. 2023, a následně ho do 2. 5. 2023 podaly elektronicky – do 2. 6. 2023
 • OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání za rok 2022 daňový poradce – do 3. 8. 2023

Jestliže připadne poslední den lhůty na sobotu, neděli či svátek, je pak posledním dnem k odevzdání Přehledu nejbližší následující pracovní den. Kdyby se dodatečně změnily některé údaje, které již byly v Přehledu uvedeny, je pojištěnec povinen nahlásit změny pojišťovně do 8 dnů od doby, kdy byly změny zjištěny. V případě, že OSVČ Přehled nepodá včas, bude nejprve zdravotní pojišťovnou upozorněna na tento fakt. Bude-li upozornění ignorovat, může být pokutována až do výše 50 tisíc korun. A Přehled o příjmech za rok 2022 bude muset dodatečně odevzdat stejně.

Výše záloh na zdravotní pojištění OSVČ (hlavní činnost)

OSVČ může platit zálohy této výše:

 • v minimální výši – tuto výši záloh bude pojištěnec platit v případě, že záloha na pojistné, vypočtená z dosažených příjmů, je nižší než zákonem stanovené minimum
 • nižší, než je stanovené minimum – uplatní se tehdy, když záloha na pojistné, vypočtená z dosažených příjmů je nižší než zákonem stanovené minimum a OSVČ zároveň patří mezi osoby, pro které zákonem stanovené minimum neplatí; může tedy hradit vypočtenou částku
 • podle výpočtu v Přehledu – když je vypočtená záloha vyšší, než je stanovené minimum, tzn. je i vyšší vyměřovací základ a OSVČ nepatří mezi osoby, pro které zákonem stanovené minimum neplatí

Nově vypočítané zálohy se v roce 2023 poprvé zaplatí za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled o příjmech.

Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění OSVČ hlavní činnost v roce 2023 činí 2 722 Kč.

Výše záloh na zdravotní pojištění OSVČ (vedlejší činnost)

Osoby, které se zabývají vedlejší podnikatelskou činností platí, že měsíční zálohy se hradit nemusí. Zdravotní pojištění v celkové výši se zaplatí po uzavření hospodářského roku a odevzdání Přehledu o příjmech příslušné zdravotní pojišťovně, a to podle skutečně dosaženého zisku.

Minimální pojistné na zdravotní pojištění OSVČ – vedlejší činnost byla pro rok 2023 stanovena na 1178 Kč měsíčně.

Výpočet zdravotního pojištění OSVČ

 • zdravotní pojištění OSVČ, respektive zálohy a doplatek, se počítají v Přehledu o příjmech, a to podle skutečně dosaženého zisku; základem pro výpočet je tzv. vyměřovací základ, který se rovná 50 % daňového základu podnikající osoby
 • povinná osoba v Přehledu taktéž vypočte měsíční vyměřovací základ – roční vyměřovací základ se dělí počtem měsíců, v nichž OSVČ vykonávala výdělečnou činnost alespoň část měsíce; měsíční záloha na ZP pak bude činit 13,5 % z dosaženého měsíčního vyměřovacího základu; jestliže OSVČ dosáhne nižší vyměřovací základ, než je stanoveno, musí stejně odvést pojistné podle minimálního vyměřovacího základu; existují však i výjimky, o nichž je v článku rovněž zmínka; pozn.: 13,5 % z vyměřovacího základu znamená totéž, jako 6,75 % ze zisku
 • kdo by si chtěl výpočet ZP usnadnit, může téměř u všech zdravotních pojišťoven využít interaktivní formulář, který je umístěný na těch kterých webových stránkách
 • když pojištěnec změní během hospodářského roku zdravotní pojišťovnu, musí nové pojišťovně předložit doklad o výši záloh na pojistné, které bylo vypočteno z vyměřovacího základu

Příklad výpočtu zdravotního pojištění OSVČ na rok 2023 (v příkladu je uvedena OSVČ s nízkým ziskem)

 • podnikateli se v roce 2022 příliš nedařilo, a tak roční zisk, tedy příjem snížený o uznatelné výdaje, činí 253600 Kč
 • skutečný vyměřovací základ bude činit 253600 x 50 % = 126800 Kč
 • a protože je vypočtený vyměřovací základ nižší než základ stanovený zákonem, bude se pojistné na zdravotní pojištění počítat z určeného ročního minimálního vyměřovacího základu, tedy z částky 483888 Kč
 • konkrétní výpočet: na rok 2023 byla měsíční průměrná mzda vypočtena na 40324 Kč; 12 x 40324 = 483888 x 50 % x 13,5 % = 32662 = roční pojistné uvedeného pojištěnce, což znamená měsíční zálohu 32662 : 12 = 2722 Kč (anebo podle měsíčního minimálního základu: 40324 x 50 % x 13,5 % = 2722 Kč)

Co když má OSVČ dluh na zdravotním pojištění

Nesplní-li OSVČ svou povinnost vůči zdravotní pojišťovně a bude mít na pojistném dluh, bude ho čekat penále, popřípadě i pokuta. Penále činí 0,0411 % z dlužné částky, a to za každý kalendářní den, kdy pojistné nebylo ve stanovené lhůtě zaplaceno. Stejné penále bude vyměřeno, pokud je pojistné odvedeno v nižší částce.

OSVČ s režimem paušální daně

Hlavní výhodou paušální daně je skutečnost, že podnikatel nemusí podávat daňové přiznání a Přehledy o příjmech a výdajích za uplynulý rok. Nevýhodou je to, že si OSVČ nemůže uplatnit daňový bonus.

V paušální dani je zahrnuto zákonným poměrem pojistné na zdravotní pojištění, pojistné na sociální pojištění a daň z příjmu OSVČ. Další zdravotní pojištění se již tedy neodvádí. Navíc plátci paušální daně budou zdravotním pojišťovnám sděleny automaticky, takže zde podnikající osoba již nemá žádnou oznamovací povinnost.

Pro rok 2023 byla pro paušální daň stanovena tři základní pásma; ta jsou odvozena od výše příjmu a výdajového paušálu:

 1. pásmo s paušální daní 6208 Kč měsíčně – sem spadá OSVČ s příjmem do 1 milionu Kč, včetně OSVČ, které uplatňují výdajový paušál 40 %; dále sem patří OSVČ s příjmem do 1,5 milionu Kč, mající alespoň 75 % příjmů z činnosti, na niž je možné uplatnit výdajový paušál 60 a 80 %; třetí skupinou samostatně výdělečných osob sem patřících je ta, s příjmy do 2 milionů Kč, přičemž musí mít alespoň 75 % příjmů z činnosti, na niž lze uplatnit 80% výdajový paušál
 2. pásmo s paušální daní 16 000 Kč měsíčně – platí pro OSVČ s příjmy od 1 do 1,5 milionu Kč, a to bez ohledu na typ samostatné výdělečné činnosti (zahrnuty jsou i ty OSVČ, které uplatňují 40% výdajový paušál; dále jsou to podnikající osoby s příjmy do 2 milionů Kč, které mají alespoň 75 % příjmů z činnosti, na niž je možné uplatnit 60 nebo 80% výdajový paušál
 3. pásmo s paušální daní 26 000 Kč měsíčně – OSVČ s příjmy od 1,5 do 2 milionů Kč bez ohledu na typ samostatné činnosti, včetně OSVČ, které uplatňují 40% výdajový paušál

Tabulka Ministerstva financí pro snazší pochopení začlenění do správného pásma paušální daně od 1. 1. 2023

Zdroje:

0 0 votes
Vaše hodnocení
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Zapojte se do diskuze a přidejte hodnocení, děkujemex