Vše o sociálním pojištění OSVČ pro rok 2023, a ještě něco navíc…

Sociální pojištění OSVČ se vypočítává z průměrné mzdy v národním hospodářství, stanovené pro daný rok. A protože se mzda neustále zvyšuje, narůstá i pojistné na sociální pojištění.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství byla pro rok 2023 vypočtena ve výši 40324 Kč – je tedy vyšší než v předchozím roce. A proto musí osoby samostatně výdělečně činné počítat se změnou měsíční zálohy na sociální pojištění; nejsnazší cestou k tomu je úprava trvalého příkazu v bance. Zálohy na sociální pojištění 2023 musí být připsány na účet OSSZ vždy do konce měsíce, za nějž jsou hrazeny.

Co je sociální pojištění OSVČ

Správně se nazývá Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a jeho placení upravuje zákon č. 589/1992 Sb. Jedná se o druh daně, jíž se pokrývají výdaje státu na různé sociální dávky občanům. Sociální pojištění (SP) je povinné pro všechny pracující od určité hranice výdělku. Osoby samostatně výdělečně činné si je hradí sami v plné výši, kdežto za zaměstnance je z větší části platí zaměstnavatel (22,7 %) a zbývající část sám zaměstnanec (6,5 %). Z plateb na SP se hradí tři následující položky:

 • nemocenské pojištění (NemP) – je pro OSVČ dobrovolné; tyto platby jsou určeny na výplatu nemocenských dávek v případě pracovní neschopnosti poplatníka, na ošetřovné a na podporu v mateřství a rodičovství; musí být vždy uhrazeno nejpozději do konce měsíce, jehož se týká; proto i zde je vhodné nastavit si v bance trvalý příkaz, aby osoba k NemP přihlášená, na platbu nezapomněla
 • důchodové pojištění (DůchP) – je povinné pro každého (za studenty a osoby v důchodovém věku platí pojistné stát); DůchP je určeno na podporu ve stáří, tedy zejména na starobní důchod; dále na invalidní důchod nebo úmrtí živitele
 • příspěvek na nezaměstnanost – tyto platby využívá stát na podporu osobám, které nesehnaly práci

Samostatné výdělečné činnosti jsou dva druhy:

 • hlavní – jde-li o jediný příjem OSVČ
 • vedlejší – výdělečná činnost není jediným příjmem (vedle podnikání je fyzická osoba zaměstnaná na plný úvazek, studuje, pobírá invalidní či starobní důchod, je na rodičovské dovolené, atd.)

Kdy je OSVČ povinná účastnit se důchodového pojištění

 • po tu dobu, kdy v kalendářním roce vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost
 • po dobu, v níž vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, a pokud příjem z této vedlejší činnosti dosáhl či překročil hranici takzvané rozhodné částky  ta v roce 2022 činila 93 387 Kč, pro rok je stanovena na 96 777 Kč
 • po dobu, kdy v kalendářním roce vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a k důchodovému pojištění se přihlásila dobrovolně
 • po dobu, kdy vykonávala samostatnou výdělečnou činnost jako poplatník v paušálním režimu, a daň za zdaňovací období se rovná paušální dani

Kdo má zájem o další či podrobnější informace o sociálním pojištění (SocP) OSVČ, dozví se je na stránkách ČSSZ nebo MPSV.

Co je vyměřovací základ pro SocP OSVČ

Vyměřovacím základem (VZ) pro odvod pojistného na sociální pojištění OSVČ je 50 procent příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení – prakticky to znamená polovinu z čistého zisku. OSVČ se ovšem může dobrovolně rozhodnout i pro vyšší vyměřovací základ a hradit zálohy vyšší (pro případ, že chce mít vyšší důchod).

Jestliže je však vypočítaný základ nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, pak musí OSVČ hradit určené minimum; je-li vypočítaný základ vyšší než maximální VZ, pak se platby rovnají tomuto maximu.

OSVČ hlavní činnost – výše minimálního měsíčního vyměřovacího základu je pro samostatně výdělečné osoby s hlavní činností stanovena jako 25 % z průměrné měsíční mzdy pro rok 2023, tedy z 40324 Kč, tj. 10081 Kč. A výše sociálního pojištění OSVČ pak činí 29,2 % z vyměřovacího základu a odvádí se formou zálohy za každý kalendářní měsíc na účet příslušné správy sociálního zabezpečení (OSSZ, PSSZ, MSSZ; čísla příslušných účtů jsou k dispozici na webu ČSSZ). Každé OSVČ při zahájení a ohlášení podnikání přidělila správa sociálního zabezpečení variabilní symbol jako unikátní identifikátor, a ten je zapotřebí při platbách uvádět.

Minimální pojistné na sociální pojištění OSVČ, provádějící hlavní činnost, pro rok 2023 činí 2944 Kč.

Poznámka: výdělečná činnost je považována za hlavní do té doby, dokud nebude doloženo, že se jedná o činnost vedlejší. Pozor: předdůchod není uznatelný důvod pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti; tzn., že bude-li FO v předdůchodu provozovat podnikatelskou činnost, bude tato považována za činnost hlavní.

OSVČ vedlejší činnost – výše minimálního měsíčního základu je pro samostatně výdělečné osoby s vedlejší činností stanovena jako 10 % z 40324 Kč, tj. 4033 Kč (pojistné je opět stanoveno ve výši 29,2 %, tzn. 4033 x 29,2 %).

Minimální pojistné na sociální pojištění OSVČ, provádějící vedlejší činnost, pro rok 2023 činí 1178 Kč.

Poplatníci tedy odvádí pojistné na SocP podle výše svého příjmu; pojistné pro obě skupiny OSVČ je procentuálně rozděleno takto: důchodové pojistné 28 %; pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %.

Povinnost OSVČ podat Přehled o příjmech a výdajích v roce 2023

Přehled o příjmech a výdajích musí podat ta OSVČ, která v roce 2022 vyvíjela podnikatelskou činnost alespoň část kalendářního roku. Jestliže podnikatel platil doposud minimální zálohy na sociální pojistné, a jeho příjem, respektive zisk, se za rok 2022 zvýšil, je možné, že nyní nastala povinnost odvádět pojistné vyšší. A to vše se zjistí v Přehledu – v něm OSVČ vypočítá, v jaké výši mělo být odvedeno pojistné na sociální pojištění za rok 2022 podle skutečných příjmů a výdajů. Dopočítá-li se vyšší částky, než je prozatím odváděné minimální pojistné, musí vypočtený rozdíl doplatit. Zároveň se vypočítá výše zálohy na sociální pojistné na rok 2023. Při nízkém zisku, případně ztrátě, hradí OSVČ dál minimální měsíční zálohy.

Samostatně výdělečná osoba je povinna uhradit nedoplatek, zjištěný v Přehledu o příjmech a výdajích, nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy byl nebo měl být Přehled správě sociálního zabezpečení podán. Poplatníci mohou využít interaktivní formulář na webu ČSSZ – vyplnění Přehledu se jim tak výrazně usnadní. Jestliže poplatník uvedenou lhůtu nedodrží, je mu stanoveno penále, a to za každý den prodlení. Přehled se podává jako řádný, zjistí-li však posléze poplatník skutečnosti, které by ovlivnily výpočty v Přehledu, dodatečně podá Přehled opravný.

ČSSZ Přehled o příjmech a výdajích zkontroluje a zašle OSVČ vyúčtování s předpisem plateb na rok 2023. Pokud je zjištěn nedoplatek, je OSVČ povinna doplatit ho do 8 dnů od obdržení vyúčtování pojistného na sociální zabezpečení (vyúčtování je obvykle zasíláno datovou schránkou). Ke komunikaci se SSZ je možné využít e-portál ČSSZ.

Od kdy musí OSVČ platit nově vypočítanou měsíční zálohu na SocP

Jestliže fyzická osoba zahájí svou podnikatelskou činnost v průběhu roku 2023, bude pro hlavní činnost automaticky hradit měsíční zálohu 2944 Kč; její splatnost je prodloužená, a to až do konce měsíce, následujícího po měsíci zahájení činnosti: když tedy začne OSVČ podnikat v květnu, uhradí první zálohu nejpozději do konce června. Osoba, která zahájí činnost až v prosinci 2023, nemusí za tento měsíc zálohu hradit – pojistné doplatí podle Přehledu. Při vedlejší činnosti s nízkým ziskem se měsíční zálohy platit nemusí, celé pojistné se vypočítá po odevzdání Přehledu za rok 2023.

Když OSVČ podnikala již v roce 2022, je měsíční záloha loňského roku platná až do toho kalendářního měsíce, v němž podá, anebo má podle zákona povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2022. Nově stanovená výše zálohy je platná až v dalším měsíci a v něm také musí být uhrazena. Pokud poplatník podá Přehled dříve, rovněž si zvýší zálohovou platbu v měsíci následujícím (na rozdíl od zdravotního pojištění OSVČ, kdy je nutno novou zálohu pro rok 2023 uhradit již v lednu).

Příklad:

OSVČ s hlavní činností hradila v roce 2022, a prozatím i v roce 2023 minimální zálohy na SocP. Když podá Přehled o příjmech a výdajích za rok 2022 dne 25. března 2023, bude platit měsíční zálohy takto:

 • v roce 2022 včetně ledna, února a března 2023 = 2841 Kč
 • od dubna 2023 až do doby, kdy v roce 2024 podá Přehled za 2023 = 2944 Kč; a v dubnu také musí poprvé tuto částku odvést na účet OSSZ

OSVČ může platit zálohy i na delší období než měsíční, avšak nejdéle do konce kalendářního roku.

Kdy může platit OSVČ vyšší zálohy na sociální pojištění

OSVČ se může rozhodnout k hrazení vyšších záloh, než určuje zisk roku 2022 – sama si určí a v Přehledu vykáže vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění. Poznámka, cituji:

„Vyměřovací základ nemůže být nižší než 50 % daňového základu za předchozí rok ani nižší než minimální vyměřovací základ. Nemůže být ani vyšší než maximální vyměřovací základ.“

Kdy OSVČ zálohy na sociální pojistné neplatí

Neplatí za ty měsíce, v nichž byla po celý měsíc v pracovní neschopnosti, pobírala mateřský příspěvek nebo dlouhodobé ošetřovné z hrazeného nemocenského pojištění OSVČ. Při výpočtu v Přehledu se rozhodná částka snižuje o 1/12 za každý takový měsíc.

Kdy OSVČ s vedlejší činností nemusí platit zálohy 

Zálohy na SocP nemusí platit ta OSVČ, která v roce 2023 začíná podnikat. Pojistné doplatí jednorázově po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2023, který podá počátkem roku 2024 příslušné SSZ.

Pokud měla OSVČ s vedlejší činností za rok 2022 nižší zisk, než je rozhodná částka, pak nejenže nemusí platit zálohy SocP, ale ani se nemusí sociálního pojištění účastnit jako osoba samostatně výdělečně činná (pojistné na sociální pojištění se odvádí z pracovního poměru na plný úvazek, anebo je za „svoje“, již výše uvedené poplatníky odvádí stát).

Jak vysoká je rozhodná částka pro vedlejší činnost?

Za rok 2022 činila rozhodná částka 93387 Kč. To znamená, že vejdou-li se příjmy OSVČ s vedlejší činností do tohoto ročního limitu, nemusí za rok 2023 uhradit na zálohách na SocP vůbec nic. Pro zjištění skutečnosti bude opět rozhodující Přehled o příjmech a výdajích. Jestliže se ukáže, že roční příjem byl vyšší než rozhodný limit, bude OSVČ vypočtena buď minimální záloha, anebo záloha vyšší a bude ji muset měsíčně hradit. Současně bude muset podnikatel vypočtené pojistné na SocP za rok 2022 doplatit.

Nemocenské pojištění OSVČ

Když fyzická osoba vykonává samostatně výdělečnou činnost a podá přihlášku k účasti na nemocenském pojištění (NemP), platí měsíční zálohy na toto pojištění, a to ve výši, v jaké byla vypočtena v Přehledu o příjmech a výdajích (výše zálohy činí nejméně 2,1 % z rozhodného příjmu, který byl pro rok 2023 podle předpisů o nemocenském pojištění vypočten takto: 2 x 4000 x 2,1 %).

Minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění OSVČ pro rok 2023 činí 168 Kč.

Zálohy na nemocenské pojistné nejsou součástí paušální daně a podnikatelé, kteří jsou k paušální dani přihlášeni, si musí nemocenské – pokud o ně jeví zájem – platit ještě navíc k paušální dani.

OSVČ v režimu paušální daně a sociální pojištění

Paušální daň OSVČ se rovněž platí formou měsíčních záloh. V těch je obsažena daň z příjmu FO, sociální pojištění a zdravotní pojištění. To znamená, že další platby na sociální pojištění samostatně výdělečná osoba již nehradí.

V roce 2023 si OSVČ vybere výši paušální daně ze tří pásem, a to podle příjmů za rok 2022, a také podle druhu činnosti, kterou vykonává:

I. pásmo – 6208 Kč; II. pásmo – 16000 Kč; III. pásmo 26600 Kč

Zdroje:

0 0 votes
Vaše hodnocení
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Zapojte se do diskuze a přidejte hodnocení, děkujemex