Jak získat příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení je jednou z dávek státní sociální podpory. Jejím cílem je pomoci rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy pokrýt část nákladů, kterou vynakládají na bydlení. Nejde však o dávku automatickou, je třeba o ni zažádat a to hned každé čtvrtletí. Žádost se podává na speciálním formuláři a lze ji podat buď v listinné podobě, nebo elektronicky. Zároveň hovoříme o dávce testované. To znamená, že aby úřad práce dávku přiznal a později i vyplatil, je třeba splnit určité podmínky.

Splňuji podmínky pro získání příspěvku na bydlení?

Zákon stanovuje celkem tři podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení.

  1. musí jít o vlastníka nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu (spadá sem i manžel, který v bytě žije na základě jeho práva bydlení)
  2. náklady na bydlení přesahují 30 % rozhodného příjmu v rodině (35 % v Praze)
  3. 30 % rozhodného příjmu v rodině (35 % v Praze) nepřesahuje částku normativních nákladů na bydlení (stanovenou nařízením vlády vždy na celý rok)

Pokud tyto podmínky splňuje více osob v rodině, dávku může přesto pobírat jen jedna z nich. Zákon nestanovuje, jak se tato osoba určí. Záleží tedy na domluvě. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí jednu z nich sám úřad práce.

Co vše můžu zahrnout do nákladů na bydlení?

Do nákladů na bydlení můžeme vždy zahrnout náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu (např. náklady za dodávku tepla, centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu, případně náklady za pevná paliva). Dále je však třeba vždy rozlišovat, zda jde o byt užívaný na základě nájmu nebo zda jde o družstevní byt.

Byt užívaný na základě nájmu

Zde se do nákladů na bydlení zahrnuje v první řadě samotné nájemné. Nutno upozornit na skutečnost, že vyšší nájemné neznamená vyšší příspěvek na bydlení. Z nákladů na bydlení se totiž usuzuje pouze na splnění podmínek, nikoliv na výši příspěvku.

Družstevní byt

U družstevních bytů jsou náklady na bydlení tvořeny srovnatelnými náklady za kalendářní měsíc a liší se vždy podle počtu osob v bytě žijících.

Výše příspěvku na bydlení

Mnoho lidí se mylně domnívá, že příspěvek na bydlení je závislý na jejich nákladech na bydlení. Rozhodně tomu tak není. Pro výpočet výše příspěvku na bydlení jsou důležité normativní náklady na bydlení a rozhodný příjem rodiny. Výši příspěvku na bydlení totiž spočítáte tak, že si vypočtete 30 % (v Praze 35 %) z vašich rozhodných příjmů a tuto částku pak odečtete od normativních nákladů na bydlení. Tím zjistíte svůj měsíční příspěvek pro dané čtvrtletí. Zákon pak upravuje dvě zvláštní situace:

  1. vaše náklady na bydlení jsou nižší než normativní náklady na bydlení = vypočtete 30 % (v Praze 35 %) z vašich rozhodných příjmů a tuto částku pak odečtete od (reálných) nákladů na bydlení
  2. váš rozhodný příjem rodiny nedosahuje částky životního minima rodiny = vypočtete 30 % (v Praze 35 %) z částky životního minima rodiny a tuto částku pak odečtete od normativních nákladů na bydlení

Výplata příspěvku na bydlení

Příspěvek na bydlení jako dávka je vždy vyplácen zpětně. To znamená, že ve 3. kalendářním čtvrtletí vám bude vyplácen příspěvek na základě nákladů za 2. čtvrtletí. Dávky nejsou vypláceny najednou za celé čtvrtletí, nýbrž měsíčně. Zapomenete-li si o dávku na začátku čtvrtletí zažádat, nemusíte zoufat, o příspěvek na bydlení lze totiž zažádat až tři měsíce zpětně. Úřad práce navíc doporučuje podávat žádost klidně s měsíčním odstupem, protože se pak vyhnete dlouhým frontám na úřadě.

Nenechte se odbít

Závěrem ještě třeba poukázat na skutečnost, že některé úřady práce příspěvky nepřiznávají, i když na ně je nárok nebo je dokonce odebírají lidem, kteří splňují podmínky pro jejich výplatu. Nejefektivnější řešení je sehnat právní pomoc. Pokud si právníka nemůžete dovolit, doporučujeme využít některé z bezplatných právních poraden. Účinné se také jeví dostavit se na úřad a žádat odpovědi. Proč nemám nárok? Proč je mi příspěvek odebrán? Co vás k tomu opravňuje? Nebojte se zeptat na cokoliv, co vám není jasné a pokud úřednice odpověď nebude znát, piďte se po tom, aby vám odpověď zjistila. Vždyť kdo jiný by vám měl ty správné informace podat?

Napsat komentář