Pojištění bytu

Koupili, zdědili nebo jste převedli družstevní byt do osobního vlastnictví? Dejte si pozor na pojištění bytu! Při koupi bytu nebo převodu nemovitosti do osobního vlastnictví je potřeba si sjednat novou pojistnou smlouvu na byt jako stavbu. Mnoho lidí na tento fakt zapomíná a domnívají se, že když mají pojištěnou domácnost mají pojištěný i byt.

Jaký je rozdíl mezi pojištěním bytu a pojištěním domácnosti!?

Pojištění bytu v osobním vlastnictví se vztahuje na pojištění stavební části bytu nebo nebytový prostor, stavební součásti a příslušenství, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Stavební součásti jsou věci, které jsou se stavbou pevně spojeny a tvoří součást stavby. Naproti tomu pojištění domácnosti chrání vnitřní vybavení, to je v podstatě to, co si do bytu přivezete a při stěhování zase odvezete. Proto je potřeba sjednat si oba typy pojištění.

Na co se pojištění vztahuje

Pojištění se vztahuje na byt jako nemovitost a jeho stavební příslušenství a funguje jako stavebnice, ve které si k hlavnímu předmětu pojištění, bytu, přidáváte další předměty vašeho zájmu a rizika, proti kterým potřebujete ochránit. Dokonce lze v jedné pojistné smlouvě sjednat pojištění bytu, pojištění domácnosti, pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti i pojištění odpovědnosti členů domácnosti. To jsou jinak čtyři samostatné pojistné smlouvy. Výhodou takto uzavřené pojistné smlouvy je sleva za tak zvané propojištění ve výši 10 až 20%.

Co lze pojistit:

K pojištěnému bytu nabízejí pojišťovny různá připojištění. Nejdříve se přesvědčte, zda připojištění, které vás zaujalo, není již náhodou v základní nabídce.

 • Byt nebo nebytový prostor včetně stavebních součástí a příslušenství, a spoluvlastnický podílu na společných částech domu.
 • Vedlejší místnosti – určené k společnému užívání s bytem, garáž, sklep apod.
 • Technické zařízení – určená k užívání s hlavním nebo vedlejším objektem, topení, klimatizace atd.

Proti čemu se lze chránit

U pojištění bytu nabízejí pojišťovny stejnou pojistnou ochranu jako při pojištění jiné nemovitosti. Rozdíl mezi pojišťovnami je hlavně v rozsahu krytých rizik a v limitech plnění. Není v možnostech tohoto dokumentu popisovat rozsah pojištění jednotlivých pojišťoven, spokojíme se s vyjmenováním jednotlivých rizik, které v různých kombinacích a s různými limity tvoří u jednotlivých pojišťoven ucelenou nabídku.

Byt můžeme pojistit proti:

 • Požáru, výbuchu, úderu blesku, pádu letadla, nárazu vozidla.
 • Vichřici, krupobití, pádu stromů, stožárů, rázové vlně.
 • Zemětřesení, sesuvu zemin a lavin, tíhy sněhu a námrazy.
 • Povodni a záplavě, vystoupení vody z kanalizace.
 • Vodovodním škodám jako je únik vody z odpadního a přívodního potrubí, úniku kapaliny z technického zařízení.
 • Mrazu na vodovodním a topném systému.
 • Zatečení atmosférických srážek.
 • Odcizení stavebních součástí krádeží nebo loupeží.
 • Přepětí, zkrat, podpětí – poškození elektroinstalace, porucha chladícího zařízení atd.
 • Vandalismus – úmyslné poškození nebo zničení bytu nebo stavebních součástí.

Asistenční služby

Pojišťovny ke sjednanému pojištění nabízejí za příplatek také asistenční služby. Každý druh služby má stanovený limit, do kterého pojišťovna poskytuje pojistné plnění. Asistenční služby jsou klientům k dispozici 365 dní v roce. Operátorka pojišťovny vám poradí jak postupovat, v případě havarijního stavu zajistí odbornou pomoc např. z oblastí elektrikářských, topenářských a instalatérských prací. Některé pojišťovny dokonce nabízejí za příplatek 1x ročně revizi elektrických a plynových spotřebičů, 2x ročně revizi kotlů a spalinových cest a jiné vymoženosti. Cena připojištění a rozsah asistencí se u jednotlivých pojišťoven liší.

Jak stanovit pojistnou částku

Stanovení správné pojistné částky a její aktualizace je důležitá věc. Pokud není stanovena správně, hrozí vám podpojištění a s ním spojené sankce nebo přepojištění a pak platíte zbytečně vysoké pojistné. Stanovení pojistné částky je u pojištění bytu poměrně jednoduché, ve většině případů při koupi či převodu bytu do osobního vlastnictví existuje odborný odhad. Některé pojišťovny nabízení pojištění na tržní cenu, které je dražší, ale většina nabízí pojištění jen na obvyklou cenu což je cena stavebních prací. Velmi záleží v jaké lokalitě je byt umístěn, v drahé lokalitě je lepší pojistit byt na tržní cenu. Pokud odhad nemáte nebo máme jen odhad tržní ceny, můžete vycházet z kalkulací, které používají pojišťovny pro stanovení obecné ceny bytu. Ty se pohybují v rozmezí od 20 do 30 tis. Kč za čtvereční metr podlahové plochy podle kvality a stáří stavby.

Podpojištění a přepojištění

Právě stanovení správné pojistné částky bytu má zásadní vliv na podpojištění a přepojištění. Co je podpojištění a co přepojištění?

Podpojištění vědomé či nevědomé se většinou zjistí až při pojistné události. Tím, že byla stanovena pojistná částka nižší než je jeho skutečná hodnota pojišťovaného bytu, tak z této nižší pojistné částky bylo také chybně vypočítáno nižší pojistné. Pojišťovna, aby zamezila spekulaci, že klienti budou z důvodů nižšího pojistného stanovovat nižší pojistnou částku a tím méně platit, má pro případy podpojištění sankce. O kolik procent je pojistná částka proti skurečné hodnotě nižší, o tolik procent se krátí pojistné plnění. To je důvod, proč je důležité stanovovat pojistné částky takové, které odpovídají skutečné hodnotě bytu jako stavby. Na pojistném ušetří klient pár korun a na pojistném plnění může přijít i o statisíce.

Přepojištění je stanovení pojistné částky vyšší než je skutečná hodnota pojišťovaného bytu. Pojišťovna při pojistném plnění platí skutečnou výši škody podle hodnoty bytu v době pojistné události. Neplatí podle nesprávně nadhodnocené pojistné částky. Důvodem je, že by to vyvolávalo spekulace a nezákonné obohacování (nelze psí boudu s hodnotou 100 Kč pojistit na 100.000 Kč a v případě jejího zničení požadovat 100.000 Kč.) Proto také nemá žádný význam stanovovat pojistnou částku bytu nad jeho skutečnou hodnotu. Maximální pojistnou částkou je v tomto případě tržní cena bytu. Zaplatíte z vyšší pojistné částky vyšší pojistné, ale nedostanete vyšší pojistné plnění.

Na co si dát pozor při sjednání pojištění

 • Správně určit pojistnou částku z důvodů podpojištění a přepojištění.
 • Správně vybrat všechna potencionální rizika, která mohou byt ohrozit.
 • Ujistit se, že pojištění máme sjednáno na správnou cenu. Pojišťovna vám pak vyplatí případné pojistné plnění v takové výši, které vám umožní uvedení věcí do stejného stavu jako před pojistnou událostí.
 • Seznámit se s pojistnými podmínkami, které jsou povinnou přílohou pojistné smlouvy. Zvláštní pozornost věnujte výlukám z pojištění, limitům pojistného plnění a podmínkám zabezpečení.
 • Stanovte správnou výši spoluúčasti. Spoluúčast má vliv na cenu pojištění.
 • Důležité je také vědět, že některé pojišťovny nabízejí také automatické navyšování pojistné částky v závislosti na růstu stavebního indexu. Ale i tak je nutné při rekonstrukci či přestavbě vždy pojistnou smlouvu měnit tak, aby ochránila i nové změny např. novou koupelnu.

Výluky z pojištění

Výluky z pojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách. Pojištění majetku tedy i bytu se nevztahuje na obecné škody vzniklé:

 • Úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného nebo třetí osoby z jejich podnětu
 • Válkou, invazí, nebo jakoukoli událostí, jež dává důvod k vyhlášení stanného práva nebo stavu obležení.
 • Trvalou nebo dočasnou ztrátou vlastnictví v důsledku konfiskace, ovládnutí nebo převzetí zákonně ustanovenou úřední mocí.
 • Stávkou, vzpourou nebo teroristickým činem.
 • Působením jaderné energie, radiace, exhalace a emisí.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé:

 • Vadami projektu a nedodržením technologických postupů výstavby nebo z důvodu špatných stavebních základů nebo chybné stavební konstrukce.
 • Zchátralostí, hnilobou nebo obdobně poškozené stavební konstrukce.
 • Nedostatečnou údržbou, stářím, korozí a přirozeným provozním opotřebením.

Pojištěny také nejsou:

 • Stavby, u kterých je více jak 50% celkové zastavěné plochy určeno k podnikatelské činnosti.

Není-li to přímo ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění bytu se dále nevztahuje na škody vzniklé:

 • Vadou, kterou měla pojištěná věc v okamžiku uzavření pojistné smlouvy a která mohla nebo měla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému.
 • Na nehmotném majetku nebo uložením pokut, penále či jiných správních nebo trestních sankcí.

Veškeré výluky z pojištění jsou uvedeny ve Všeobecných pojistných podmínkách, které jsou povinnou přílohou každé uzavřené pojistné smlouvy.

Jak postupovat při pojistné události

Pokud nastala škodní událost na pojištěném objektu, bezodkladně to nahlašte pojišťovně. Oznámit škodní událost pojišťovně můžete buď písemně prostřednictvím webových stránek nebo telefonicky na informační linku pojišťovny nebo osobně na přepážce pojišťovny, u které máte pojištění sjednáno. Po nahlášení vás bude kontaktovat likvidátor, který si domluví schůzku k prohlídce poškozeného majetku.

V případě potřeby, můžete požádat pojišťovnu o zálohu na pojistné plnění. Záloha se poskytuje klientům pouze při likvidacích škod většího rozsahu.Je-li potřeba začít odstraňovat vzniklé škody ještě před příchodem likvidátora, je nutné vše řádně zdokumentovat – nafotit a sepsat seznam zničených a poškozených věcí, případně si pořídit věrohodného svědka.

Zánik pojištění

Pojištění majetku zaniká:

Uplynutím pojistné doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, je-li sjednáno pojištění na dobu určitou.

Písemnou dohodou pojistitele a pojistníka, k platnosti dohody o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vyrovnají; není-li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti.

Písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, uplynutím osmidenní výpovědní doby pojištění majetku zaniká. V tomto případě má pojistitel právo na poměrnou část pojistného odpovídající sjednané době trvání pojištění.

Písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do třech měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, uplynutím jednoměsíční výpovědní doby pojištění majetku zaniká, pokud výpověď podal pojistník náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž došlo k pojistné události.

Písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období, je-li sjednáno běžné pojistné. Je-li však výpověď doručena druhé smluvní straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.

Nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem k jeho doplacení. Stanovená lhůta musí činit nejméně jeden měsíc ode dne doručení upomínky.

Odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy, zodpoví-li zájemce o pojištění při jednání o uzavření pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně na dotazy pojistitele týkající se skutečností, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko.

Zánikem pojistného rizika, nebo nebezpečí např. totálním zničením nebo odcizením věci.

Změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví, pojištění zanikne dnem oznámení změny vlastníka nebo spoluvlastníka pojištěné věci pojistiteli.

V případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy.

Dnem smrti pojistníka (odlišného od pojištěného), vstupuje do pojištění pojištěný. Oznámí-li však pojistiteli do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, že o pojištění nemá zájem, pojištění zaniká.

Napsat komentář