Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti ochrání vybavení vaší trvale obydlené domácnosti proti všem důležitým rizikům, kromě vybavení domácnosti lze také v jedné smlouvě sjednat pojištění odpovědností za škody všech členů, kteří žijí ve společné domácnosti.

Pozor by si měli dát také ti, co mají pojištění domácnosti již sjednáno. Nic nestárne víc než naše děti a pojistné smlouvy. Staré pojistné smlouvy mívají pojistné plnění v časové ceně, nenabízejí celou škálu možných připojištění, asistenčních služeb a dalších vymožeností, které vyvíjející se pojistný trh dnes nabízí. Co poradit? Postarejte se o svou domácnost kvalitním pojištěním dříve, než bude pozdě, neriskujte a nechte si nezávazně spočítat nabídku pojištění a zjistíte, že se dá pořídit za rozumnou cenou. Těm zodpovědnějším, co mají svoji domácnost pojištěnou, můžeme poradit jen to, aby si jednou za pět let nechali pojistnou smlouvu aktualizovat. Chraňte si to, na čem vám záleží.

Na co se pojištění vztahuje

Pojištění domácnosti vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ poškození, zničení nebo odcizení veškerých movitých věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejich členů. Pokud si nejste jisti co je a co není pojištěno, pomůže vám jednoduchá pomůcka, obraťte byt vzhůru nohama a všechno co z něj vypadne, je zařízení domácnosti. K tomu si přidejte kuchyňskou linku, vestavěný nábytek a vestavěné spotřebiče. Kromě věcí v uzavřené domácnosti jsou pojištěny i  věci ve společných nebytových prostorech (kočárkárna, sklep) nebo na oploceném pozemku u domácnosti (nářadí v kůlně, kola v garáži, zahradní nábytek na terase). Máte pojištěno uzamčené kolo před obchodem. Jsou pojištěné i osobní věci, včetně oblečení, elektroniky nebo sportovních potřeb ve skřínce fitka, věci v autě atd.

Pojištění funguje jako stavebnice, ve které si k hlavnímu předmětu pojištění, vybavení domácnosti, přidáváte další předměty vašeho zájmu a rizika, proti kterým potřebujete ochránit. Lze vybírat také z nabízených balíčků. Výhodou ucelených balíčků je cena, bývají levnější než když si stejná rizika pojišťujete samostatně, nevýhodou je to, že mohou obsahovat i to co není předmětem vašeho zájmu. Některé pojišťovny nabízejí v jedné pojistné smlouvě pojištění až tří domácností, trvale či rekreačně obývané byty, prostory ve vedlejších stavbách a eventuálně i prostory jiného bytu, do kterého se během platnosti pojištění přestěhujete. To by jinak byly tři samostatné pojistné smlouvy. Výhodou takto uzavřené pojistné smlouvy je sleva za tak zvané propojištění ve výši 10 až 20%.

Co lze pojistit:

 • Zařízení bytu – nábytek, koberce, plovoucí podlahy, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, elektroniku, elektrospotřebiče atd.
 • Věci osobní potřeby – oblečení, audiovizuální a výpočetní techniku, foto techniku, sportovní vybavení, rybářské a lovecké potřeby, knihy, jízdní kola, malá plavidla, dětské kočárky, invalidní vozíky atd.
 • Zařízení zahrady – zahradní techniky, zahradního nábytku, náčiní a nářadí
 • Cennosti – peníze na hotovosti, ceniny, šeky, drahé kovy atd.
 • Věci zvláštní hodnoty – starožitnosti, sbírky, obrazy.
 • Cizí věci – které oprávněně užíváte např. věci v leasingovém nájmu, vypůjčené věci a některé věci sloužící k výkonu povolání.
 • Příslušenství – stavební součásti bytu jako vestavěný nábytek, kuchyňskou linku, obklady stěn a stropů, anténní systémy apod.

Co lze připojistit

K pojištěné domácnosti nabízejí pojišťovny různá připojištění. Nejdříve se přesvědčte, zda připojištění, které vás zaujalo, není již náhodou v základní nabídce.

 • Pojištění odpovědnosti členů domácnosti.
 • Právní služby při ochraně rodiny.
 • Náhradní ubytování.
 • Asistenční služby.
 • Ztrátu nájemného.
 • Věci v nebytových prostorách – sklep, komora, kočárkárna, garáž atd.
 • Věci v prostorech dočasného pobytu – hotel, ubytovna apod.
 • Jízdní kola i mimo místo pojištění, kdekoliv v ČR.
 • Věci uložené v osobním automobilu.
 • Náklady na uskladnění věcí po škodě.
 • Prodloužení záruky na nové elektrospotřebiče.
 • Drobné domácí zvířectvo.

Proti čemu se lze ochránit

Pojištění domácnosti nabízejí pojišťovny většinou ve dvou až třech variantách uzavřených balíčků od základní ochrany až po nadstandard a nazývají je různě. Rozdíl je v rozsahu krytých rizik a v limitech plnění a v požadovaném stupni zabezpečení. Pokud si z nabízených balíčků nevyberete, můžete si rizika vybírat samostatně, což je lepší, ale i dražší. Není v možnostech tohoto dokumentu popisovat balíčky jednotlivých pojišťoven, spokojíme se s vyjmenováním jednotlivých rizik, které v různých kombinacích a s různými limity plnění tvoří u jednotlivých pojišťoven uvedené balíčky. Zařízení domácnosti můžeme pojistit proti:

 • Požáru, výbuchu, úderu blesku, pádu letadla, nárazu vozidla.
 • Vichřici, krupobití, pádu stromů, stožárů, rázové vlně.
 • Zemětřesení, sesuvu zemin a lavin, tíhy sněhu a námrazy.
 • Povodni a záplavě, vystoupení vody z kanalizace.
 • Vodovodním škodám jako je únik vody z odpadního a přívodního potrubí, úniku kapaliny z technického zařízení.
 • Únik vody – vodné stočné.
 • Únik vody z akvárií a jiných nádrží.
 • Mrazu na vodovodním a topném systému.
 • Zničení zásob poruchou lednice nebo mrazáku.
 • Zatečení atmosférických srážek.
 • Odcizení věcí krádeží nebo loupeží.
 • Rozbití skel – skleněných stěn, sanity, terárií, akvárií apod.
 • Přepětí, zkrat, podpětí – poškození elektrospotřebičů, porucha chladícího zařízení, atd.
 • Vandalismus – úmyslné poškození nebo zničení věcí.
 • Poškození nebo zničení věcí živočišnými škůdci.

Asistenční služby

Ke sjednanému pojištění nabízejí pojišťovny za příplatek asistenční služby. Každý druh služby má stanovený limit, do kterého pojišťovna poskytuje pojistné plnění. Asistenční služby jsou klientům k dispozici 365 dní v roce. Operátorka pojišťovny vám poradí jak postupovat, zajistí vám např. zámečníka, který vám odemkne zabouchnuté dveře, v případě havarijního stavu zajistí odbornou pomoc z oblastí elektrikářských, topenářských a instalatérských prací. Některé pojišťovny dokonce nabízí likvidaci rojů bodavého hmyzu, zásah specialisty v případě nenadálého výskytu hlodavců, nebo 1x ročně revizi elektrických a plynových spotřebičů, 2x ročně revizi kotlů a  jiné vymoženosti. Mezi novinky patří například IT konzultace, to je pomoc radou či vzdáleným připojením při úplné či částečné nefunkčnosti počítače (hardware nebo software).  Cena a rozsah asistencí se u jednotlivých pojišťoven liší.

Výluky z pojištění

Výluky z pojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách, které tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy.

Pojištění majetku se nevztahuje na obecné škody vzniklé:

 • Úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného nebo třetí osoby z jejich podnětu.
 • Válkou, invazí, nebo jakoukoli událostí, jež dává důvod k vyhlášení stanného práva nebo stavu obležení.
 • Trvalou nebo dočasnou ztrátou vlastnictví v důsledku konfiskace, ovládnutí nebo převzetí zákonně ustanovenou úřední mocí.
 • Stávkou, vzpourou nebo teroristickým činem.
 • Působením jaderné energie, radiace, exhalace a emisí.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé:

 • Vadami výrobku, chybné konstrukce, nedodržováním předepsaného způsobu užívání atd.
 • Provozním opotřebením ,zchátralostí, hnilobou apod.
 • Nedostatečnou údržbou, stářím atd.

Pojištěny také nejsou:

 • Zařízení sloužící k podnikatelské činnosti.
 • Věci převzaté jinak než na základě smlouvy.
 • Motorová vozidla.

Není-li to přímo ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění majetku se dále nevztahuje na škody vzniklé:

 • Vadou, kterou měla pojištěná věc v okamžiku uzavření pojistné smlouvy a která mohla, nebo měla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému.
 • Na nehmotném majetku nebo uložením pokut, penále či jiných správních nebo trestních sankcí.
 • Následkem povodně, nastala-li škodní událost do 10 dnů po uzavření pojistné smlouvy.

Veškeré výluky z pojištění jsou uvedeny ve Všeobecných pojistných podmínkách, které jsou povinnou přílohou každé uzavřené pojistné smlouvy.

Povinné zabezpečení a limity plnění

Podle výše pojistné částky, na kterou si domácnost pojišťujete na riziko odcizení si pojišťovny stanovují předepsané způsoby zabezpečení. Počínaje bezpečnostními zámky dveří a poplašnými alarmy konče. Nedoporučujeme předepsané zabezpečení podceňovat, protože pojišťovna může v případě škody plnit jen do výše jakému odpovídal skutečný stupeň zabezpečení.

Pro vybrané věci jmenované v pojistných podmínkách bývají také stanoveny samostatné podmínky zabezpečení a také maximální limity plnění v případě škodní události. Velikost limitu se stanovuje u různých pojišťoven různě. Někde se stanovuje podle kvality vybraného balíčku pojištění, jinde se vypočítává jako určité procento z celkové pojistné částky pojišťované domácnosti.

Pokud vám stanovené limity nevyhovují, je ve většině případů možné si za příplatek limit zvýšit.

Jak stanovit pojistnou částku

Stanovení správné pojistné částky a její častá aktualizace je důležitá věc. Pokud  není stanovena správně hrozí vám podpojištění a s ním spojené sankce při plnění pojistné události nebo přepojištění a pak platíte pojistné zbytečně velké. Naštěstí je stanovení pojistné částky u pojištění domácnosti poměrně jednoduché, stačí jen sečíst hodnotu všech věcí v domácnosti. Problém nastává, chceme-li pojistit cenný obraz, sbírku mincí a podobné věci. V takovýchto případech, kdy se nespokojíte s limitem uvedeným v pojistných podmínkách bude pojišťovna požadovat znalecký posudek.

Podpojištění a přepojištění

Právě stanovení správné pojistné částky má zásadní vliv na podpojištění a přepojištění. Co je podpojištění a co přepojištění?

Podpojištění vědomé či nevědomé se většinou zjistí až při pojistné události. Tím, že byla stanovena pojistná částka nižší než je skutečná hodnota pojišťované domácnosti, tak z této nižší pojistné částky bylo také chybně vypočítáno nižší pojistné. Pojišťovna, aby zamezila spekulaci, že klienti budou z důvodů nižšího pojistného stanovovat nižší pojistnou částku a tím méně platit, má pro případy podpojištění sankce. O kolik procent je pojistná částka proti skutečné hodnotě nižší, o tolik procent se krátí pojistné plnění. To je důvod, proč je důležité stanovovat pojistné částky takové, které odpovídají skutečné hodnotě pojišťované domácnosti. Na pojistném ušetří klient pár korun a na pojistném plnění může přijít i o statisíce.

Přepojištění je stanovení pojistné částky vyšší než je skutečná hodnota pojišťovaných věcí v domácnosti. Pojišťovna při pojistném plnění platí skutečnou výši škody. Neplatí podle nesprávně nadhodnocené pojistné částky. Důvodem je, že by to vyvolávalo spekulace a nezákonné obohacování (nelze starý koberec s hodnotou 100 Kč pojistit na 100.000 Kč a v případě jeho zničení požadovat 100.000 Kč.) Proto také nemá žádný význam stanovovat pojistnou částku nad skutečnou hodnotu pojišťované domácnosti. Zaplatíte z vyšší pojistné částky vyšší pojistné, ale nedostane vyšší pojistné plnění.

Na co si dát pozor při sjednávání pojištění

 • Správně určit pojistnou částku z důvodů podpojištění a přepojištění.
 • Ujistit se, že máme pojištění sjednáno na novou cenu. Pojišťovna vám pak vyplatí případné pojistné plnění v takové výši, které vám umožní uvedení věcí do stejného stavu jako před pojistnou událostí.
 • Seznámit se s pojistnými podmínkami, které jsou povinnou přílohou pojistné smlouvy. Zvláštní pozornost věnujte výlukám z pojištění, limitům pojistného plnění a podmínkám zabezpečení.
 • Stanovte správnou výši spoluúčasti. Spoluúčast má také vliv na cenu pojištění.

Jak postupovat při pojistné události

Pokud nastala škodní událost na pojištěných věcech, bezodkladně tuto skutečnost nahlašte pojišťovně. Oznámit škodní událost pojišťovně můžete buď písemně prostřednictvím webových stránek nebo telefonicky na informační linku pojišťovny, nebo osobně na přepážce pojišťovny, u které máte pojištění sjednáno. Po nahlášení Vás bude kontaktovat likvidátor, který si domluví schůzku k prohlídce poškozených věcí. Nastala-li škoda většího rozsahu, nebo došlo-li k zranění osob, nebo odcizení věcí, volejte policii ČR a Záchranou zdravotní službu.

V případě potřeby, můžete požádat pojišťovnu o zálohu na pojistné plnění. Záloha se poskytuje klientům pouze při likvidacích škod většího rozsahu. Je-li potřeba začít odstraňovat vzniklé škody ještě před příchodem likvidátora, je nutné vše řádně zdokumentovat – nafotit a sepsat seznam zničených a poškozených věcí, případně si pořídit věrohodného svědka.

Zánik pojištění

Pojištění majetku zaniká:

Uplynutím pojistné doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, je-li sjednáno pojištění na dobu určitou.

Písemnou dohodou pojistitele a pojistníka, k platnosti dohody o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vyrovnají, není-li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti.

Písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, uplynutím osmidenní výpovědní doby pojištění majetku zaniká. V tomto případě má pojistitel právo na poměrnou část pojistného odpovídající sjednané době trvání pojištění.

Písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do třech měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, uplynutím jednoměsíční výpovědní doby pojištění majetku zaniká, pokud výpověď podal pojistník náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž došlo k pojistné události.

Písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období, je-li sjednáno běžné pojistné. Je-li však výpověď doručena druhé smluvní straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.

Nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem k jeho doplacení. Stanovená lhůta musí činit nejméně jeden měsíce ode dne doručení upomínky.

Odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy, zodpoví-li zájemce o pojištění při jednání o uzavření pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně na dotazy pojistitele týkající se skutečností, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko.

Zánikem pojistného rizika nebo nebezpečí např. totálním zničením nebo odcizením věci.

Změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví, pojištění zanikne dnem oznámení změny vlastníka nebo spoluvlastníka pojištěné věci pojistiteli.

V případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy.

Dnem smrti pojistníka (odlišného od pojištěného), vstupuje do pojištění pojištěný. Oznámí-li však pojistiteli do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, že o pojištění nemá zájem, pojištění zaniká.

0 0 votes
Vaše hodnocení
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Zapojte se do diskuze a přidejte hodnocení, děkujemex
()
x