Pojištění domu

Statistické údaje hovoří jasně, každý třetí dům není pojištěn a ty které jsou, bývají často pojištěny špatně. Častou chybou je stará pojistná smlouva kde pojistná částka již dávno neodpovídá stále stoupající hodnotě nemovitostí, stavebního materiálu a stavebních prací. Staré pojistné smlouvy mívají pojistné plnění v časové ceně, nenabízejí celou škálu možných připojištění, asistenčních služeb a dalších vymožeností, které vyvíjející se pojistný trh dnes nabízí. Co dál? Pro ty co nemají svůj dům pojištěn vůbec je jen jedna rada, neriskujte a nechte si alespoň nezávazně spočítat pojištění vaší nemovitosti a budete možná mile překvapeni rozumnou cenou. A těm co mají svůj dům pojištěn můžeme poradit jen to, aby si jednou za pět let nechali pojistnou smlouvu aktualizovat. Myslete na svůj dům a jeho příslušenství a chraňte si svůj majetek kvalitní pojistnou smlouvou.

Obsah:

Na co se pojištění vztahuje

Co lze připojistit

Proti čemu se lze chránit

Asistenční služby

Výluky z pojištění

Jak stanovit pojistnou částku

Podpojištění a přepojištění

Na co si dát pozor při sjednávání pojištění

Jak postupovat při pojistné události

Zánik pojištění

 

Na co se pojištění vztahuje

Pojištění je určeno pro trvale obydlenou stavbu a funguje jako stavebnice, ve které si k hlavnímu předmětu pojištění, rodinnému domu, přidáváte další předměty vašeho zájmu a rizika, proti kterým potřebujete ochránit. Dokonce lze v jedné pojistné smlouvě sjednat pojištění domu, pojištění domácnosti, pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti i pojištění odpovědnosti členů domácnosti. To jsou jinak čtyři samostatné pojistné smlouvy. Výhodou takto uzavřené pojistné smlouvy je sleva za tak zvané propojištění ve výši 10 až 20%.

Co lze pojistit:

K pojištěné nemovitosti nabízejí pojišťovny různá připojištění. Nejdříve se přesvědčte, zda připojištění, které vás zaujalo, není již náhodou v základní nabídce.

 • Trvale obydlený rodinný dům i dům ve výstavbě, mobilní dům.
 • Vedlejší objekty – garáž, bazén, skleník, plot, pergolu, altán atd. umístěné na pozemku domu.
 • Stavební součásti domu – satelit, solární panely, okapy, klimatizace, zabezpečovací systémy atd. pevně spojené se stavbou.
 • Technické zařízení určená k užívání s hlavní nebo vedlejší stavbou – čistička odpadních vod, čerpadlo bazénu nebo studny, plynový zásobník, atd.
 • Movité věci – stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, údržbě a opravám domu.

Co lze připojistit

 • Drobné stavby pro chov domácích zvířat.
 • Porosty, stromy a keře.
 • Osvětlení domu, zahrady a chodníku.
 • Hřbitovní náhrobky.
 • Firemní štíty a reklamní tabule.

Proti čemu se lze chránit

Pojišťovny nabízejí ochranu ve dvou až třech variantách uzavřených balíčků od základní ochrany až po nějaký nadstandard a nazývají je různě. Rozdíl je v rozsahu krytých rizik a v limitech plnění. Existuje také možnost, že si z nabízených balíčků nevyberete a budete si rizika vybírat samostatně, což je dobré, ale dražší. Není v možnostech tohoto dokumentu popisovat balíčky jednotlivých pojišťoven, to by zabralo dvacet stránek, spokojíme se s vyjmenováním jednotlivých rizik, které v různých kombinacích a s různými limity tvoří u jednotlivých pojišťoven uvedené balíčky.

Rodinné domy můžeme pojistit proti:

 • Požáru, výbuchu, úderu blesku, pádu letadla, nárazu vozidla.
 • Vichřici, krupobití, pádu stromů, stožárů, rázové vlně.
 • Zemětřesení, sesuvu zemin a lavin, tíhy sněhu a námrazy.
 • Povodni a záplavě, vystoupení vody z kanalizace.
 • Vodovodním škodám jako je únik vody z odpadního a přívodního potrubí, úniku kapaliny z technického zařízení.
 • Mrazu na vodovodním a topném systému.
 • Zatečení atmosférických srážek.
 • Odcizení věcí krádeží nebo loupeží.
 • Rozbití skel – skleněných stěn, terárií, akvárií apod.
 • Přepětí, zkrat, podpětí – poškození elektroinstalace, porucha chladícího zařízení, pohon garážových vrat atd.
 • Vandalismus – úmyslné poškození nebo zničení věcí – grafity a jiné.
 • Poškození nebo zničení věcí živočišnými škůdci – poškození fasády hmyzem poškození zateplení domu ptactvem atd.

Asistenční služby

Pojišťovny ke sjednanému pojištění nabízejí za příplatek také asistenční služby. Každý druh služby má stanovený limit do kterého pojišťovna poskytuje pojistné plnění. Asistenční služby jsou klientům k dispozici 365 dní v roce. Operátorka pojišťovny vám poradí jak postupovat, zajistí vám zámečníka, který Vám odemkne zabouchnuté dveře a v případě havarijního stavu zajistí odbornou pomoc z oblastí elektrikářských, topenářských a instalatérských prací. Některé dokonce nabízí likvidaci rojů bodavého hmyzu, zásah specialisty v případě nenadálého výskytu hlodavců, nebo 1x ročně revizi elektrických a plynových spotřebičů, 2x ročně revizi kotlů a spalinových cest a jiné vymoženosti. Cena připojištění a rozsah asistencí se u jednotlivých pojišťoven liší.

Výluky z pojištění

Výluky z pojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách, které tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy

Pojištění majetku se nevztahuje na obecné škody vzniklé:

 • Úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného nebo třetí osoby z jejich podnětu
 • Válkou, invazí, nebo jakoukoli událostí, jež dává důvod k vyhlášení stanného práva nebo stavu obležení.
 • Trvalou nebo dočasnou ztrátou vlastnictví v důsledku konfiskace, ovládnutí nebo převzetí zákonně ustanovenou úřední mocí.
 • Stávkou, vzpourou nebo teroristickým činem.
 • Působením jaderné energie, radiace, exhalace a emisí.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé:

 • Vadami projektu a nedodržením technologických postupů výstavby nebo z důvodu špatných stavebních základů nebo chybné stavební konstrukce.
 • Zchátralostí, hnilobou nebo obdobné poškození střešní a stavební konstrukce.
 • Nedostatečnou údržbou, stářím, korozí a přirozeným provozním opotřebením.

Pojištěny také nejsou:

 • Zařízení sloužící k podnikatelské činnosti.
 • Pozemní komunikace.
 • Stavby, u kterých je více jak 50% celkové zastavěné plochy určeno k podnikatelské činnosti.

Není-li to přímo ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění majetku se dále nevztahuje na škody vzniklé:

 • Vadou, kterou měla pojištěná věc v okamžiku uzavření pojistné smlouvy a která mohla nebo měla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému.
 • Na nehmotném majetku nebo uložením pokut, penále či jiných správních nebo trestních sankcí.
 • Na plodinách a zemědělských kulturách.

Veškeré výluky z pojištění jsou uvedeny ve Všeobecných pojistných podmínkách, které jsou povinnou přílohou každé uzavřené pojistné smlouvy.

Jak stanovit pojistnou částku

Pojišťovny nechávají stanovení pojistné částky často na zájemci o pojištění, přesto že sami používají pro své obchodní zástupce vlastní metodiku jejího stanovení. Některé pojišťovny používají pro její stanovení cenu zastavěné plochy násobenou počtem podlaží, jiné obytnou plochu v m2. Pokud jste postaveni před rozhodnutí stanovit si pojistnou částku sami, je samozřejmé nejlepší vlastnit znalecký posudek s cenou nemovitosti. To většinou nikdo nevlastní a když ano, tak ne s aktuální cenou. Pomůckou mohou být i různé metodiky stavebních předpisů. Velice obecně lze také pracovat s cenou jednoho metru obytné plochy v rozmezí od 12 tis. do 20 tis. Kč podle provedení stavby a použitých stavebních materiálů.

Podpojištění a přepojištění

Právě stanovení správné pojistné částky domu má zásadní vliv na podpojištění a přepojištění. Co je podpojištění a co přepojištění?

Podpojištění vědomé či nevědomé se většinou zjistí až při pojistné události. Tím, že byla stanovena pojistná částka domu nižší než je jeho skutečná hodnota, tak z této nižší pojistné částky bylo také chybně vypočítáno nižší pojistné. Pojišťovna, aby zamezila spekulaci, že klienti budou z důvodů nižšího pojistného stanovovat nižší pojistnou částku a tím méně platit, má pro případy podpojištění sankce. O kolik procent je pojistná částka proti pojistné hodnotě nižší, o tolik procent se krátí pojistné plnění. To je důvod, proč je důležité stanovovat pojistné částky takové, které odpovídají skutečné hodnotě domu. Na pojistném ušetří klient pár korun a na pojistném plnění může přijít i o statisíce.

Přepojištění je stanovení pojistné částky vyšší než je skutečná hodnota pojišťovaného domu. Pojišťovna při pojistném plnění platí skutečnou výši škody podle toho, je li věc pojištěna na novou nebo časovou cenu. Nemůže a také neplatí víc, důvodem je, že by to vyvolávalo spekulace a nezákonné obohacování (nelze psí boudu s hodnotou 100 Kč pojistit na 100.000 Kč a v případě jejího zničení požadovat 100.000 Kč.) Proto také nemá žádný význam stanovovat pojistnou částku domu nad její skutečnou hodnotu. Klient zaplatí z vyšší pojistné částky vyšší pojistné, ale nedostane vyšší pojistné plnění.

Na co si dát pozor při sjednání pojištění

 • Správně určit pojistnou částku z důvodů podpojištění a připojištění.
 • Ujistit se, že pojištění máme sjednáno na novou cenu. Pojišťovna vám pak vyplatí případné pojistné plnění v takové výši, které vám umožní uvedení věcí do stejného stavu jako před pojistnou událostí. Při pojištění v časové ceně by vám pojišťovna z nové ceny odečetla částku odpovídající stáří nebo stupni opotřebení.
 • Seznámit se s pojistnými podmínkami, které jsou povinnou přílohou pojistné smlouvy. Zvláštní pozornost věnujte výlukám z pojištění, limitům pojistného plnění a podmínkám zabezpečení.
 • Stanovte správnou výši spoluúčasti. Spoluúčast má vliv na cenu pojištění.
 • Důležité je také vědět, že některé pojišťovny nabízejí také automatické navyšování pojistné částky v závislosti na růstu stavebního indexu. Ale i tak je nutné při rekonstrukci či přístavbě vždy pojistnou smlouvu měnit tak, aby pojistná částka odpovídala novému stavu.
 • Řídit se všemi pokyny pojišťovny a pravdivě odpovědět na písemné dotazy.

Jak postupovat při pojistné události

Pokud nastala škodní událost na pojištěném objektu, bezodkladně to nahlašte pojišťovně. Oznámit škodní událost pojišťovně můžete buď písemně prostřednictvím webových stránek nebo telefonicky na informační linku pojišťovny, nebo osobně na přepážce pojišťovny u které máte pojištění sjednáno. Po nahlášení Vás bude kontaktovat likvidátor, který si domluví schůzku k prohlídce poškozeného majetku.

V případě potřeby, můžete požádat pojišťovnu o zálohu na pojistné plnění. Záloha se poskytuje klientům pouze při likvidacích škod většího rozsahu. Je-li potřeba začít odstraňovat vzniklé škody ještě před příchodem likvidátora, je nutné vše řádně zdokumentovat – nafotit a sepsat seznam zničených a poškozených věcí, případně si pořídit věrohodného svědka.

Zánik pojištění

Pojištění majetku zaniká:

Uplynutím pojistné doby, na kterou bylo pojištění sjednáno – je-li sjednáno pojištění na dobu určitou.

Písemnou dohodou pojistitele a pojistníka – k platnosti dohody o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vyrovnají, není-li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti.

Písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy – uplynutím osmidenní výpovědní doby pojištění majetku zaniká. V tomto případě má pojistitel právo na poměrnou část pojistného odpovídající sjednané době trvání pojištění.

Písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do třech měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události – uplynutím jednoměsíční výpovědní doby pojištění majetku zaniká, pokud výpověď podal pojistník náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž došlo k pojistné události.

Písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období – je-li sjednáno běžné pojistné. Je-li však výpověď doručena druhé smluvní straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.

Nezaplacením pojistného – a to marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem k jeho doplacení. Stanovená lhůta musí činit nejméně jeden měsíc ode dne doručení upomínky.

Odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy – pokud zájemce o pojištění při jednání o uzavření pojistné smlouvy odpoví úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně na dotazy pojistitele týkající se skutečností, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko.

Zánikem pojistného rizika – nebo nebezpečí např. totálním zničením nebo odcizením věci.

Změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví – pojištění zanikne dnem oznámení změny vlastníka nebo spoluvlastníka pojištěné věci pojistiteli.

V případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku – má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy.

Dnem smrti pojistníka (odlišného od pojištěného), vstupuje do pojištění pojištěný. Oznámí-li však pojistiteli do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, že o pojištění nemá zájem, pojištění zaniká.

 

Napsat komentář