Pojištění odpovědnosti

Každému z nás se může stát, že nešťastnou náhodou nebo neopatrností způsobí někomu jinému škodu. Vytopíte sousedy, dcera shodí v prodejně drahou vázu, syn rozbije při fotbale okno, uteče pes a způsobí dopravní nehodu. Z vaší střechy spadne sníh a způsobí zranění cizí osobě nebo neopatrností rozbijete zaměstnavatelem svěřený počítač a dostanete jej k úhradě. Zaměstnanec vašeho autoservisu zapálí opravované auto. Život je plný podobných situací. Jen kvalitní pojištění odpovědnosti za vás zaplatí škody a pomůže vám z nepříjemných situací.

Obsah:

Pojištění odpovědnosti v občanském životě

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti

Pojištění odpovědnosti z provozu plavidel

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti orgánů bytových družstev a společenství vlastníků

Individuální pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti podnikatelů

Specifická pojištění odpovědnosti podnikatelů

Jak postupovat při pojistné události

Zánik pojištění

 

Pojištění odpovědnosti v občanském životě

Pojištění obecné odpovědnosti nebo správněji pojištění odpovědnosti za újmu v běžném občanském životě hradí škody způsobené vámi, vaší rodinou i vašimi zvířaty. Zákon v tom má docela jasno. Jste zodpovědní nejen za sebe, ale také za svoji rodinu i zvířata. A situacím, při kterých někomu způsobíte škodu na majetku nebo zdraví, se někdy nevyhnete. Prostě se to stává.

Na co se pojištění vztahuje:

 • Na odpovědnost za škody v běžném občanském životě.
 • Na vedení domácnosti.
 • Na provozování rekreační sportovní činnosti.
 • Na vlastnictví legálně držených zbraní.
 • Na vlastnictví nebo opatrování domácích zvířat.

 

Pojištění se nevztahuje na škody, které způsobíte v práci. Pro takové případy je potřeba si sjednat pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Jaké případy pojištění kryje:

 • Škody způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením.
 • Škody na movitém nebo nemovitém majetku.
 • Následné finanční škody.
 • Náklady právního zastoupení.

Jak pojištění sjednat

Pojištění odpovědnosti za újmu v běžném občanském životě si můžete sjednat samostatně nebo si je přidáte jako doplňkové pojištění k pojištění domácnosti.

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti

Za svůj majetek nesete odpovědnost. Jste-li vlastníkem či nájemcem nemovitosti (bytu, domu, chaty), vystavujete se riziku způsobení škody třetí osobě. Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti zajistí úhradu případné újmy vzniklé cizí osobě na majetku, životě a zdraví a hradí náklady na právní ochranu. Pojištění kryje rovněž odpovědnost osob pověřených údržbou nemovitosti a jeho prostranství. Dobré pojištění vás ochrání od řady problémů, které s vlastnictvím nemovitosti mohou vzniknout.

Pojištění odpovědnosti lze sjednat pro:

 • Rodinný dům.
 • Bytový dům.
 • Chatu, chalupu.
 • Byt v osobním vlastnictví
 • Ostatní stavby – garáže, stáje atd.

Pojištění se nevztahuje na nemovitosti sloužící plně nebo z více než z 50% podnikatelské činnosti.

Jaké případy pojištění kryje:

 • Škody způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením.
 • Škody na cizím movitém nebo nemovitém majetku.
 • Následné finanční škody.
 • Náklady právního zastoupení.

Jak pojištění sjednat

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti si nemůžete sjednat samostatně, lze přidáte jako doplňkové pojištění k pojištění domu, bytu atd.

Pojištění odpovědnosti z provozu plavidel

Za všechno co vlastníte a co může způsobit škodu někomu jinému, nesete podle zákona odpovědnost. To platí jak pro motorové vozidlo, které je kryto zvláštním pojištěním, tak i pro plavidlo, jehož jste vlastníkem nebo které po právu užíváte. Pojištění hradí škody, které způsobíte jiné osobě nebo subjektu v souvislosti s provozem pojištěného plavidla. Pojištění lze sjednat pouze s majetkovým pojištěním plavidel.

Jaké případy pojištění kryje:

 • Škody způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením.
 • Škody na movitém nebo nemovitém majetku.
 • Následné finanční škody.
 • Náklady právního zastoupení.

Pojištění lze sjednat i na plavidlo sloužící k podnikatelské činnosti.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli

I vy můžete svému zaměstnavateli způsobit škodu. Nejčastěji vám přijde pojištění vhod, když nabouráte služební auto, rozbijete firemní počítač nebo telefon. Jedinou vaší ochranou je sjednat si pojištění odpovědnosti zaměstnance nebo jak se lidově říká pojištění na blbost. Zákon stanoví jako maximální náhradu, kterou může po vás zaměstnavatel požadovat  je 4,5 násobek průměrného měsíčního platu. Jen dobré pojistné vás ochrání od nepříjemného jednání se svým zaměstnavatelem. Pojištění se vztahuje na všechny zaměstnanecké a vybrané služební poměry.

Pojištění si mohou sjednat

 • Zaměstnanci pracující na hlavní pracovní poměr.
 • Zaměstnanci pracující za základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.
 • Státní zaměstnanci.
 • Policisté.
 • Hasiči.
 • Celníci.
 • Vojáci z povolání.
 • Příslušníci vězeňské služby.

Jaké případy pojištění kryje:

 • Škody způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením.
 • Škody na cizím movitém nebo nemovitém majetku.
 • Následné finanční škody.
 • Náklady právního zastoupení.

Co lze připojistit:

 • Řidiče

Připojištění se vztahuje na škody způsobené na svěřeném vozidle, pokud nejsou hrazeny z povinného ručení nebo havarijního pojištění.

 • Pracovní stroje

Připojištění se vztahuje na škody způsobené zaměstnavateli provozem pracovních strojů, vyjma škod způsobených při provozu pracovního stroje jako vozidla a škod způsobených při pohybu pracovního stroje po pozemních komunikacích, ty jsou kryty pojištěním povinného ručení.

 • Ztráta svěřených věcí

Pojištění lze sjednat i na ztrátu svěřených věcí. Pojistné plnění však nekryje škody způsobené v souvislosti s krádeží nebo loupeží ani schodek na svěřených hodnotách.

 • Pokuty a penále

Připojištění se vztahuje na škody způsobené zaměstnavateli uložením pokuty nebo penále na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu.

Pojištění odpovědnosti orgánů bytových družstev a společenství vlastníků

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu, kterou způsobila fyzická nebo právnická osoba v souvislosti s výkonem funkce předsedy nebo člena výboru nebo člena kontrolní komise společenství vlastníků bytových jednotek.

Předsedy nebo člena představenstva nebo kontrolní komise bytového družstva při výkonu své funkce v souvislosti se správou, provozem a opravami domu ve vlastnictví bytového družstva.

Jaké případy pojištění kryje:

 • Škodu na jmění a nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením.
 • Náklady nutné k právní ochraně proti uplatněnému nároku na náhradu škody

Individuální pojištění odpovědnosti

Běžný život i podnikatelské aktivity přinášejí řadu situací, které vyžadují sjednání individuálního odpovědnostního pojištění. V takovém případě je nutné si sjednat individuální pojištění šité na míru konkrétním potřebám.

Na co lze pojištění odpovědnosti sjednat:

 • Na náhradu škody vzniklé zemědělskou a lesní činností.
 • Na škody vzniklé z vlastnictví obecní nebo církevního majetku.
 • Na škody z odpovědnosti – školy, internáty, učební dílny, autoškoly atd.
 • Na odpovědnost z výkonu vlastnických a nájemních vztahů.
 • Na kulturní zařízení – kina, sály, divadla, kabarety, cirkusy, pouťové atrakce.
 • Na spolky a kluby – sportovní kluby, ostatní spolky, sportovní zařízení.
 • Na pořadatelství – výstavy, veletrhy, přehlídky.
 • Na ubytovací a stravovací zařízení.

Pojištění může krýt:

 • Škodu na jmění a nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením.
 • Škodu na hmotné movité věci nebo objektu.
 • Následnou finanční škodu.
 • Náklady právního zastoupení.
 • Čistě finanční škodu.

Pojištění odpovědnosti podnikatelů

Každá firma se při své činnosti setkává s rizikem odpovědnosti, které je různé podle předmětu podnikání. Pojištění obecné odpovědnosti podnikatelů je vytvořeno  tak, aby krylo škody, které mohou při jejich každodenní činnosti vzniknout třetí fyzické nebo právnické osobě nebo zaměstnanci.

Jaké případy pojištění kryje:

 • Škody způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením.
 • Finanční škody.
 • Škoda na movitém a nemovitém majetku.
 • Škody vyplývající z výkonu vlastnických nebo nájemních vztahů.
 • Škoda způsobené vadou výrobku nebo vadou práce.
 • Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění.
 • Náklady na právní zastoupení.

Připojistit lze odpovědnost:

 • Za ekologickou újmu.
 • Na odložených věcech zaměstnanců nebo zákazníků.
 • Na věcech převzatých a užívaných.
 • Na věcech vnesených a odložených.
 • Vzniklou na území evropských států.
 • Vzniklou kdekoliv na světě s výjimkou USA a Kanady.
 • Vzniklou stažením výrobku z trhu.

Pojištění se vztahuje na situace vzniklé na pracovišti při výkonu práce, na návštěvě u klienta, při služebních cestách v rámci ČR, není-li připojištěním jeho územní platnost rozšířena.

Specifická pojištění odpovědnosti podnikatelů

Kromě pojištění obecné odpovědnosti podnikatelů nabízejí pojišťovny řadu další specifických pojištění odpovědnosti zaměřených již na konkrétní skupinu rizik nebo konkrétní profesi. Patří sem jednak pojištění povinně smluvní, které vyžaduje zákon, ale i další vhodná pro konkrétní činnosti nebo profese.

Mezi specifická pojištění patří:

 • Pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb

Pojištění profesní odpovědnosti je povinně smluvní pojištění vycházející ze zákona a vztahujících se na újmy způsobené třetí osobě odbornými profesemi a jsou advokáti, architekti, autorizovaní inženýři, daňoví poradci, auditoři, účetní, notáři, pojišťovací agenti a makléři.

Pojištění profesní odpovědnosti kryje výsledky duševní práce a z ní plynoucích škod  jako je profesní omyl, opomenutí, neznalost, v jejíž důsledku vznikne újma na životě nebo zdraví člověka, na hmotné věci, finanční škoda nebo jiná určená újma, kterou má pojištěný na základě právního předpisu nebo rozhodnutí soudu povinnost nahradit.

 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a vadou práce

Pojištění odpovědnosti za vadný výrobek kompenzuje dopady v případech, kdy je nutné hradit škodu, kterou způsobil vadný výrobek. Povinnost nahradit tuto škodu je upravena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Poškozenému usnadňuje uplatnění nároku na náhradu škody tím, že mu dává možnost uplatňovat tento nárok přímo na výrobci, dovozci nebo dodavateli výrobku.

Pojištění kryje škody způsobené vadou výrobku v případě, že existuje povinnost takovou škodu na základě právního předpisu nebo rozhodnutí soudu nahradit.

 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánu společnosti

Tímto pojištěním je kryta odpovědnost za finanční škodu způsobenou pojištěným v postavení člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo manažera obchodní společnosti nebo družstva.

Pojišťovna uhradí finanční škodu, kterou způsobíte svému podniku porušením povinnosti vyplývající z vašeho postavení nebo vaší manažerské role.

 • Povinné pojištění odpovědnosti za újmy vzniklé v důsledku závažné havárie

Pokud podnikáte v chemickém oboru, informujte se, zda pro vás neplyne zákonná povinnost být pojištěný pro případy, že způsobíte závažnou nehodu.

Definici závažné havárie a okruh osob povinných uzavřít toto povinné pojištění vymezuje zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

Pojišťovna uhradí újmu v souvislosti se závažnou havárií v případě, že má pojištěný povinnost takovou škodu na základě právního předpisu nebo rozhodnutí soudu nahradit.

 • Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

Pojištění je určeno zejména lékařům a střednímu zdravotnickému personálu na jejichž práci jsou kladeny vysoké požadavky, protože jejich chyby mohou mít závažné následky. Proto zákon ukládá povinnost sjednat si povinně smluvní pojištění pro případ povinnosti nahradit škody nebo jiné újmy způsobené v důsledku výkonu jejich profese.

Pojištění takové odpovědnosti tak chrání nejen ty, kteří se na odborníky obracejí s důvěrou v jejich znalosti, zkušenosti a schopnosti, ale právě i tyto odborníky, kteří se nemusejí obávat, že jednou chybou poškodí nebo zničí život pacienta a tím i svůj.

Pojišťovna hradí škody způsobené ublížením na zdraví a usmrcením, finanční škody a náklady právního zastoupení.

Jak postupovat při pojistné události

Pokud nastala škodní událost, bezodkladně to nahlašte pojišťovně. Oznámit škodní událost můžete buď písemně prostřednictvím webových stránek nebo telefonicky na informační linku pojišťovny, nebo osobně na přepážce pojišťovny, u které máte pojištění sjednáno. Po celou dobu likvidace se řiďte pokyny pojišťovny. Zejména bez jejího souhlasu nesmíte uznat jakékoliv nároky poškozeného, vyvolat soudní či jakékoliv jiné úřední řízení nebo poskytnout zálohu jakéhokoliv plnění.

Zánik pojištění

Pojištění odpovědnosti zaniká:

Uplynutím pojistné doby, na kterou bylo pojištění sjednáno – je-li sjednáno pojištění na dobu určitou.

Písemnou dohodou pojistitele a pojistníka – k platnosti dohody o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vyrovnají, není-li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti.

Písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy – uplynutím osmidenní výpovědní doby pojištění odpovědnosti zaniká. V tomto případě má pojistitel právo na poměrnou část pojistného odpovídající sjednané době trvání pojištění.

Písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do třech měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události – uplynutím jednoměsíční výpovědní doby pojištění odpovědnosti zaniká, pokud výpověď podal pojistník náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž došlo k pojistné události.

Písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období – je-li sjednáno běžné pojistné. Je-li však výpověď doručena druhé smluvní straně později než šest týdnů před datem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.

Nezaplacením pojistného – a to marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem k jeho doplacení. Stanovená lhůta musí činit nejméně jeden měsíc ode dne doručení upomínky.

Odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy – pokud zájemce o pojištění při jednání o uzavření pojistné smlouvy odpoví úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně na dotazy pojistitele týkající se skutečností, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko.

Zánikem pojistného rizika – nebo nebezpečí např. totálním zničením, ukončením činnosti, zánikem společnosti atd.

V případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku – má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy.

Dnem smrti pojistníka (odlišného od pojištěného), vstupuje do pojištění pojištěný. Oznámí-li však pojistiteli do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, že o pojištění nemá zájem, pojištění zaniká.

 

Napsat komentář