Kdy a za jakých podmínek lze vypovědět povinné ručení?

Povinnost uzavření povinného ručení je stanovena pro veškerá motorová vozidla provozovaná na pozemních komunikacích, a to i na ta, která jsou na takovéto komunikaci odstavena. Uzavření povinného ručení trvá několik minut a v současné době je možné veškerou potřebnou administrativu vyřídit z pohodlí domova on-line.

Výběr vhodného pojištění je již záležitostí složitější. Nabídky jednotlivých pojišťoven se mnohdy až extrémně liší a může se stát, že po uzavření určité smlouvy zjistíte, že např. jiná pojišťovna má výhodnější nabídku i podmínky. Lze povinné ručení vypovědět? Samozřejmě, že je to možné, ale ne vždy. Níže se dočtete, kdy je možné smlouvu vypovědět a jaká je výpovědní lhůta.

Povinné ručení se vždy uzavírá na dobu určitou, lze toho využít

Pokud budete chtít smlouvu zrušit a přejít k jiné pojišťovně, nejvhodnější čas přichází ve chvíli, kdy se blíží konec platnosti smlouvy. Lze tedy podat výpověď k datu výročí, tzn. k datu, kdy byla uzavřena. Nelze však počítat s tím, že bude v pořádku, když přesně rok po uzavření smlouvy budeme žádat o její vypovězení. Výpověď je třeba zaslat či osobně doručit do pojišťovny minimálně 6 týdnů před datem výročí.

Výpověď smlouvy po vzniku pojistné události

Smlouvu o povinném ručení lze vypovědět také v době, kdy byla nahlášena pojistná událost. I tato varianta však má svá pravidla. Aby byla tato výpověď platná, je možné ji podat během následujících 3 měsíců od nahlášení pojistné události. Ani tak smlouva nepozbude platnosti ihned. Výpovědní lhůta zde činí jeden měsíc od doručení výpovědi.

Nově uzavřenou smlouvu je možné vypovědět rychleji

Nalezli jste výhodnější nabídku ve chvíli, kdy již máte podepsanou smlouvu u jiné pojišťovny? Žádný problém. U smlouvy, která byla nově uzavřena, je možné podat výpověď ve lhůtě dvou měsíců ode dne podpisu. V tomto případě činí výpovědní lhůta 8 dní.

Změna výše pojistného jako důvod pro vypovězení smlouvy

I v tomto případě lze smlouvu ze strany pojistníka vypovědět. V případě, kdy pojišťovna jako pojistitel změní výši pojistného, má vlastník vozidla právo pojistnou smlouvu do 30 dnů, ode dne oznámení o nové výši pojistného, vypovědět.

Samozřejmé důvody pro vypovězení povinného ručení

Nikomu z nás se samozřejmě nechce pojistné platit zbytečně. Proto mějte na paměti, že existují i důvody, pro něž je možné povinné ručení vypovědět prakticky okamžitě. A jaké to jsou?

Prodej vozidla

Z logického pohledu je naprosto samozřejmé, že nebudeme platit povinné ručení na vozidlo, které již není naše. Může se však stát, že tento fakt zapomene nahlásit a zaplatíte další částku. Po podepsání kupní smlouvy s novým vlastníkem je proto vhodné zajít ihned na pojišťovnu či se s pracovníky spojit jiným způsobem. Po předložení kupní smlouvy Vám bude smlouva o povinném ručení vypovězena.

Výmaz z registru vozidel

Po odhlášení vozidla z registru Vám bude vystaveno potvrzení, které stačí předložit pojišťovně pro ukončení smlouvy o povinném ručení.

Odcizili Vám vozidlo? Povinné ručení platit nemusíte

Povinnost hradit povinné ručení v tomto případě zaniká dnem ohlášení krádeže. K tomu, aby byla pojistná smlouva vypovězena budete samozřejmě potřebovat protokol od Policie.

Jak sepsat výpověď povinného ručení a na co nezapomenout?

Aby byla Vaše výpověď platná, musí obsahovat osobní údaje o pojistníkovi a vozidlu, ke kterému se vztahuje. V opačném případě může dojít k tomu, že pojišťovna výpověď nepřijme. Jaké údaje by tedy ve výpovědi pojistné smlouvy neměly rozhodně chybět?

  • Identifikační údaje pojistníka (jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště)
  • Kontaktní údaje (korespondenční adresa – pokud se liší od trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mail)
  • Informace o pojistné smlouvě (číslo smlouvy a datum jejího uzavření)
  • Údaje o vozidle (SPZ, značka, typ)
  • Důvod výpovědi
  • Vlastnoruční podpis pojistníka

Nezapomeňte, že výpověď musí mít vždy písemnou formu!

Napsat komentář