Povinné ručení – vše, co je důležité vědět

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

V České republice je povinné ručení povinné dle zákona 168/1999 Sb.  pro každého majitele vozidla. Z povinného ručení jsou hrazeny škody na majetku, zdraví, životě nebo škody, které mají formu ušlého zisku, jež způsobí řidič třetí osobě či osobám při provozu vozidla a dále náklady spojené s právním zastoupením. Toto pojištění však nehradí poškození vozidla viníka, k uhrazení této újmy slouží havarijní pojištění. V případě, že k vozidlu není sjednané povinné ručení, je nutné, aby jeho majitel odevzdal technický průkaz a státní poznávací značku příslušnému orgánu evidence vozidel. Ten, kdo povinné ručení neuzavře a způsobí vozidlem někomu jinému škodu na zdraví nebo majetku, musí uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků. Česká kancelář pojistitelů ze zákona tyto prostředky od škůdce velmi účinně vymáhá.

Povinné ručení platí nejenom na území České republiky, ale i na celém území Evropské unie, ale i v řadě dalších evropských států.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla vzniká na základě uzavřené pojistné smlouvy a jeho výši ovlivňuje řada faktorů. Mezi tato hlediska náleží kategorie vozidla (motocykl, osobní, nákladní nebo jiný automobil), zdvihový objem, výkon motoru, limit zvolený pro výši pojistného plnění, stáří vozidla a v neposlední řadě věk, bydliště a předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti vlastníka. Bezprostředně po sjednání vystaví pojišťovna klientovi tzv. zelenou kartu, která slouží k prokazování povinného ručení v České republice i v zahraničí.

Obsah

Zelená karta

Hraniční pojištění

Limity povinného ručení

Připojištění k povinnému ručení

Bonus a malus u povinného ručení

Zapůjčený bonus

Prodej vozidla

Zánik pojištění z odpovědnosti provozu vozidla

Výluky plnění

Jak postupovat při dopravní nehodě

Kdy k nehodě volat policii?

 

Zelená karta

Zelená karta je v Evropě jediným mezinárodně uznávaným dokladem o existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Řidiči vozidla umožní prokázat, že má v pořádku pojištění odpovědnosti, dále umožní vstup a provoz vozidla na území cizího státu bez nutnosti uhradit finanční částky jinak požadované tamními orgány za tzv. hraniční pojištění. Na přední straně zelené karty jsou uvedeny rozeznávací značky států, které jsou členy Rady kanceláří. Podmínkou platnosti zelené karty v té zemi pak je, aby její rozeznávací značka nebyla v této rubrice přeškrtnuta. Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je řidič povinen mít u sebe zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění a na požádání jej předložit příslušníku Policie České republiky. To neplatí pro řidiče vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti a řidiče cizozemského vozidla, jehož pojištění odpovědnosti je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu. Jestliže řidič není schopen zelenou kartu předložit, může být na místě finančně penalizován blokovou pokutou ve výši 1500 – 3000 Kč.

Členské státy Rady kanceláří, s nimiž Česká kancelář pojistitelů uzavřela dohody o systému zelených karet:

Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Írán, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva a Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Republika San Marino, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbská republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina. Vatikán, Velká Británie.

Jednou ze zemí, kde mezinárodní karta není uznávána je Kosovo. Řidiči jedoucí přes Kosovo si musí sjednat povinné ručení na jednom ze 13 oficiálních míst. Sazby za povinné ručení jsou rozděleny podle typu vozidla a podle doby trvání zákonného pojištění. Nejkratší doba, na kterou lze v Kosovu povinné ručení sjednat je 15 dnů za 30 EUR pro osobní vůz.

Zelená karta obsahuje údaje o vozidle, (např. RZ), které musí být v souladu se skutečným stavem. Pokud dojde ke změně, musí tyto změny klient nahlásit pojišťovně a nechat si vystavit novou zelenou kartu s aktuálními údaji. Před koncem platnosti zelené karty klientovi již automaticky pošle pojišťovna novou zelenou kartu, proto je třeba mít v pojišťovně nahlášeny správné údaje s adresou.

Hraniční pojištění

Při vstupu na území České republiky uzavírá hraniční pojištění řidič toho cizozemského vozidla, jehož země neuzavřela dohodu o zelené kartě s Českou kanceláří pojistitelů. Hraniční pojištění se sjednává po dobu nejméně 15 dnů a vztahuje se pouze na škodné události, které nastaly na území České republiky a na území jiného členského státu. Policie České republiky nesmí umožnit jízdu vozidla bez hraničního pojištění na území ČR, pokud však odhalí porušení tohoto nařízení, je řidič vozidla povinen zaplatit České kanceláři pojistitelů pojistné odpovídající trojnásobku pojistného, které mělo být na dobu pobytu tohoto vozidla na území České republiky zaplaceno, nejméně však  10 000 Kč.

Limity povinného ručení

Zákon č. 168/1999 Sb. stanovuje pro pojišťovny minimální limity plnění. V případě vzniklé škody je pojišťovna povinna krýt škody ve výši 35 mil. Kč pro škodu na zdraví, a také 35 mil. pro škodu na majetku. Kromě těchto minimálních limitů nabízejí pojišťovny standardně i limity vyšší – např. 50 mil.,  100 mil.  i 150 mil., často pouze za nepatrně vyšší cenu. Maximální hranice není zákonem stanovena. Při sjednávání povinného ručení si proto nechte spočítat i cenu za vyšší limit, často zjistíte, že 50 mil. Vás v tomto případě stojí navíc jen několik stokorun.

Připojištění k povinnému ručení

Většina pojišťoven poskytuje svým klientům následující připojištění:

Bonus a malus u povinného ručení

Pojišťovny mají ze zákona povinnost zohlednit předchozí bezeškodní průběh povinného ručení. Poskytují bonus, tedy slevu na pojistném pro ty, kteří nezavinili žádnou dopravní nehodu.

Bonusový systém platí již od počátku roku 2000. Za každých 12 měsíců trvání vašeho povinného ručení získáte u některých tarifů pojišťoven tzv. bonus. Tento bonus je svázán s osobou, která si sjednala povinné ručení (pojistník) na jedno či více vozidel. Nárok na bonus vzniká za podmínky, že celý uplynulý rok nebyla provozem pojištěného vozidla zaviněna žádná dopravní nehoda. Výše tohoto bonusu se může u jednotlivých pojišťoven lišit, nicméně většina pojišťoven započítává jeho výši na 5%. Bonusy za jednotlivé roky se sčítají a mohou vám tak přispět k významné slevě na povinné ručení. Naopak pokud způsobíte rozhodnou událost – rozhodnou událostí se považuje škodní událost spojená s výplatou pojistného plnění – pojišťovna vám odečte 36 měsíců za jednu nehodu. Nezáleží na tom, kdo vozidlo řídil, rozhodná událost je vždy spojena s osobou pojistníka.

V případě, že součet záporných měsíců za rozhodné události převyšuje počet měsíců délky vašeho povinného ručení, bude pojišťovna navyšovat pojistné o tzv. malus. Pokud máte sjednáno více smluv na více vozidel, rozhodná doba se eviduje pro každé vozidlo samostatně a je mezi některými druhy přenositelná. Bonus i malus se vztahují k pojistníkovi a ne k vozidlu, což znamená, že přetrvávají s danou osobou i po odhlášení či prodeji vozidla. Zároveň jsou přenositelné mezi všemi pojišťovnami. Pokud měníte pojistitele, požádáte pojišťovnu, od které odcházíte, o potvrzení bezeškodního průběhu pojištění. Toto potvrzení je třeba doložit k nové pojistné smlouvě do 2 měsíců od jejího počátku. Pokud toto potvrzení nedostanete, pracovník pojišťovny si počet bezeškodných měsíců vyhledá v centrálním registru ČKP.

Zapůjčený bonus

Komerční pojišťovny kromě běžných bonusů, které udělují za bezeškodní průběh uzavřených pojistných smluv v oblasti autopojištění nabízejí také takzvaný „Zapůjčený bonus“. První pojišťovnou, která tuto výhodu zavedla na českém pojišťovacím trhu byla dnes již neexistující pojišťovna Universal. Po povodních v roce 1997 nabízela klientům zkrachovalé pojišťovny Morava pojištění za stejných cenových podmínek jaké měli doposud. K vyrovnání rozdílu v cenách mezi oběma pojišťovnami jako první použila nástroj zapůjčeného bonusu. Celé to fungovalo tak, že nová smlouva uzavřená s pojišťovnou Universal kopírovala cenu Pojišťovny Morava. Pokud klient v následujícím období dostal plnění z nové pojistné události, byl mu rozdíl v cenách odečten z pojistného plnění. Neměl-li klient škodu, zůstávala v platnosti původní nízká cena. Podobný princip později převzali i jiné pojišťovny jako např. Kooperativa ve svém produktu „Důvěra“.

U pojištění povinného ručení motorových vozidel nabízela předplacený bonus 15 % na tři roky. Pokud v tomto časovém období klient způsobil škodu, zapůjčený bonus 15 % musel vrátit. Na podobném principu funguje program „Extra benefit“ od České podnikatelské pojišťovny. Pojišťovny tímto způsobem jednak snižují vstupní cenu a stávají se lépe konkurence schopné a jednak zvýhodňují dobré řidiče s bezeškodním průběhem pojištění.

Prodej vozidla

Bez zbytečného odkladu oznamte svému pojistiteli, že došlo ke změně vlastníka vozidla. Pojištění odpovědnosti zaniká k datu, kdy změnu nahlásíte nikoliv, kdy jste vozidlo přepsali.  Pokud se jedná o vozidlo vedené v evidenci vozidel, je třeba doložit provedení zápisu změny vlastníka u orgánu evidence vozidel (zápis v technickém průkazu). Aby vám mohlo být vystaveno potvrzení o bezeškodním průběhu nebo přeplatek z vašeho pojištění, vraťte pojistiteli zelenou kartu.

Zánik pojištění z odpovědnosti provozu vozidla

 1. Změnou vlastníka – písemně
  Při změně vlastníka vozidla pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nepřechází automaticky na nového vlastníka. Nový vlastník má povinnost uzavřít svou vlastní pojistnou smlouvu. K zániku pojištění dochází až dnem oznámení změny pojišťovně, nikoli dnem přepisu. Původní i nový vlastník si musí do 10 pracovních dnů zaregistrovat – odhlásit vozidlo v registru vozidel.
 1. Dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel zaniklo, vozidlo zanikne okamžikem, kdy nastane nevratná změna znemožňující provoz
  Dnem zániku se považuje den zápisu zániku v registru vozidel. O fyzický zánik se jedná v případě totálního zničení vozidla, jeho sešrotování či rozebrání na náhradní díly. Zánik je nutné pojišťovně oznámit a doložit. Pokud tento doklad není k dispozici, postačí čestné prohlášení.
 1. Dnem vyřazení vozidla z evidence
  Také v tomto případě vlastník vozidla musí své pojišťovně bez zbytečného odkladu rozhodnutí oznámit a odevzdat zelenou kartu. Vozidlo zaniká dnem účinnosti tohoto rozhodnutí.
 1. Odcizením vozidla
  Pokud nejde dobu odcizení přesně doložit, je rozhodující okamžik, kdy oznámení o odcizení vozidla přijala Policie České republiky. Opět je nutné tuto skutečnost nahlásit pojišťovně.
 1. V případě nezaplacení pojistného po marném uplynutí lhůty
  V zájmu každého motoristy je nutné včas a v plné výši platit pojistné. Po marném uplynutí lhůty následující den pojištění zaniká. Lhůta musí být minimálně 1 měsíc. Pojistník je povinen dlužné pojistné doplatit a vrátit zelenou kartu.
 1. Výpovědí
  Je nutné podat výpověď 6 týdnů před splatností.
 1. Dohodou
 1. Uplynutím doby, na níž byla pojistná smlouva sjednána

Výluky plnění

 1. Řízení vozidla osobou, která nemá k jeho řízení příslušné oprávnění nebo jí bylo toto oprávnění pozastaveno
 2. Řízení vozidla osobou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných a návykových látek
 3. Řízení vozidla osobou, která se odmítla podrobit na výzvu příslušníka policie zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo
 4. Řízení vozidla osobou, která se po dopravní nehodě nezdržela požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek až do doby provedení dechové či krevní zkoušky
 5. Řízení vozidla osobou pod vlivem léku, s nímž je spojen zákaz řízení vozidel nebo při dočasné nezpůsobilosti (fyzické i duševní) řídit vozidlo
 6. Střetu s nezjištěným vozidlem
 7. Použití vozidla k trestné činnosti
 8. Střetu s jiným vozidlem, které řídil-a manžel, manželka oprávněné osoby nebo osoba žijící s oprávněnou osobou ve společné domácnosti
 9. Škodě, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena

Jak postupovat při dopravní nehodě

Neprodleně po nehodě zastavte vozidlo, zapněte varovná světla a oblečte si výstražnou vestu a umístěte výstražný trojúhelník. Výstražný trojúhelník se musí umístit na okraj vozovky vpravo tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný nejméně 50 m, na dálnici 100 m za vozidlem. V obci může být vzdálenost i kratší.

Jeli někdo zraněn, poskytněte dle svých možností první pomoc a vždy kontaktujte zdravotnickou záchranou službu, (tel. 155), Policii ČR (tel. 158), v případě nutnosti hasičský záchranný sbor (tel. 150) nebo volejte linku integrovaného záchranného systému (tel. 112).

Pokud bude k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě (v zahraničí pište česky).

Zdržte se požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Zapište si registrační značky zúčastněných vozidel, jména a adresy jejich řidičů, případně majitelů a údaje o pojištění. Poznamenejte si jména a adresy případných svědků. Ve vlastním zájmu označte polohu vozidel a vytvořte vlastní fotodokumentaci z místa nehody.

Pokud nebude k nehodě volána policie, sepište s druhým účastníkem průběh, příčinu a míru zavinění dopravní nehody ve formuláři „ Záznam o dopravní nehodě“ a oba jej podepište. Po skončení setření nehody policií odstraňte vozidla z místa dopravní nehody.

V případě nehody nebo poruchy se o vás postará asistenční služba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Kdy k nehodě volat policii?

Policii se musí oznámit každá dopravní nehoda, při které dojde ke zranění nebo usmrcení osoby nebo ke hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč. Policii se rovněž hlásí každá nehoda bez ohledu na výši škody, pokud účastníci nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemní komunikaci, dojde k poškození nebo zničení součásti příslušenství pozemní komunikace nebo dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby.

 

Autor: Hana Maříková, pojišťovací poradenství

0 0 votes
Vaše hodnocení
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Zapojte se do diskuze a přidejte hodnocení, děkujemex